Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Adroddiad yn dangos bod prinder sgiliau yn cael effaith niweidiol ar fusnesau yng Nghymru

Adroddiad yn dangos bod prinder sgiliau yn cael effaith niweidiol ar fusnesau yng Nghymru

Clawr y Baromedr Busnes

Yn ôl adroddiad busnes blynyddol Y Brifysgol Agored sydd wedi'i gyhoeddi mewn partneriaeth â Sefydliad y Cyfarwyddwyr, mae cyflogwyr yng Nghymru yn wynebu prinder sgiliau o ran cyflogi talent. 

Datgela adroddiad Baromedr Busnes 2021 Y Brifysgol Agored fod 67 y cant o'r arweinwyr sefydliadau yng Nghymru yn ei chael hi'n anodd recriwtio am nad oes gan yr ymgeiswyr y sgiliau arbenigol na'r profiad perthnasol. Yn wir, dywed bron i dau draean (62 y cant) y busnesau yng Nghymru fod prinder sgiliau yn eu sefydliad a bod COVID-19 wedi ei gwneud i'n anos cyflogi pobl â'r sgiliau cywir.  

  • Noda adroddiad Y Brifysgol Agored a Sefydliad y Cyfarwyddwyr fod 60% o'r busnesau yng Nghymru yn wynebu prinder sgiliau a hefyd fod 32% y sefydliadau o'r farn mai dod o hyd i staff â'r sgiliau cywir fydd un o'r heriau mwyaf dros y pum mlynedd nesaf
  • I fynd i'r afael â'r prinder sgiliau, mae'r adroddiad Baromedr Busnes yn datgelu bod traean (33%) o'r sefydliadau yng Nghymru wedi buddsoddi mewn hyfforddiant er mwyn gwella sgiliau cyflogeion dros y 12 mis diwethaf
  • Cred 60% o'r busnesau fod prentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith ar gyfer staff presennol yn hanfodol i'w llwyddiant hirdymor

Ond hyd yn oed gyda heriau recriwtio'r flwyddyn ddiwethaf, dywed 65 y cant o'r rheolwyr busnes yng Nghymru eu bod yn bwriadu cynyddu eu gweithlu dros y 12 mis nesaf, gan roi hwb pellach i'r farchnad swyddi.

Er gwaethaf yr heriau sy'n gysylltiedig â chyflogi talent lefel mynediad, cred dros hanner (60 y cant) y busnesau yng Nghymru fod prentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith yn hanfodol i'w llwyddiant hirdymor, gyda 48 y cant yn dweud y byddant yn cynyddu cyllidebau hyfforddiant er mwyn uwchsgilio staff presennol i lenwi swyddi gwag a chau'r bwlch sgiliau.

Ers 2018, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cynnig prentisiaeth gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol. Mae'r cwrs yn rhoi'r hyfforddiant sydd ei angen ar brentisiaid i weithio mewn peirianneg meddalwedd, wrth ennill cyflog gyda chyflogwr yng Nghymru.  

Yn seiliedig ar arolwg o 1,500 o uwch-arweinwyr sefydliadau, gan gynnwys 225 yng Nghymru, mae'r adroddiad Baromedr Busnes yn dangos y sefyllfa o ran byd busnes yn y DU mewn amrywiaeth o wahanol wledydd, rhanbarthau a sectorau. Datgela'r adroddiad fod 41 y cant o'r busnesau yng Nghymru wedi methu â chyflawni targedau twf y llynedd oherwydd y prinder sgiliau a bod uwchsgilio staff a denu a chadw talent yn parhau i fod yn flaenoriaeth wrth symud ymlaen, gyda mwy na thri chwarter (71 y cant) yn rhoi pwyslais cadarn ar wella amrywiaeth a chynhwysiant. 

Mae'r adroddiad hwn yn dangos bod arweinwyr busnes yng Nghymru yn ei chael hi'n arbennig o anodd recriwtio talent arbenigol. Mae'n her hirdymor ac yn un y gallwn fynd i'r afael â hi yng Nghymru drwy fuddsoddi yn eu gweithwyr er mwyn cyflawni amcanion busnes. Er ei bod hi'n bryderus bod mwy na hanner o'r cwmnïau y gwnaethom siarad â nhw wedi nodi bod prinder sgiliau, mae hefyd yn galonogol bod cynifer yn ystyried bod hyfforddi staff yn cynnig ateb. Wrth i ni ailafael ynddi'n araf yn dilyn y pandemig, nawr yw'r amser delfrydol i fuddsoddi mewn pob math o ddysgu, nid yn unig i helpu pobl i uwchsgilio ac ailsgilio ond hefyd i helpu busnesau, cymdeithas a'r economi i adfer.

Lynnette Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Datgela'r arolwg fod dros hanner (60 y cant) o'r arweinwyr busnes yng Nghymru o'r farn bod swyddi gwag heb eu llenwi yn gorymestyn eu gweithlu, gyda mwy na thraean (37 y cant) yn dweud eu bod wedi gadael swydd yn wag am nad oedd modd dod o hyd i'r ymgeisydd priodol, ac mae 33 y cant wedi cyflwyno hyfforddiant newydd i gyflogeion presennol.

Dywed Kitty Ussher, Prif Economegydd Sefydliad y Cyfarwyddwyr:

“Mae adroddiad Baromedr Busnes y flwyddyn hon yn dangos y traw-effaith enfawr mae’r pandemig a phenderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi cael ar recriwtio ar bob lefel; mae dros chwe sefydliad ym mhob deg bellach yn dweud bod ganddynt brinder sgiliau. Ar yr ochr bositif yr ydym hefyd yn gweld optimistiaeth yng nghylch potensial gweithio o bell i lenwi bylchau sgiliau a gwerthfawrogiad rôl prentisiaethau i hyfforddi gweithwyr y dyfodol.”

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Cyril Lakin a'i deulu yn ymgyrchu yn ystod is-etholiad

Pum peth rydym wedi'i ddysgu am Cyril Lakin

Yn ein Sgwrs Agored ddiweddaraf, siaradodd Uwch-ddarlithydd Y Brifysgol Agored mewn Gwleidyddiaeth, Dr Geoff Andrews, â Dr Daryl Leeworthy o Brifysgol Abertawe am fywyd Cyril Lakin – golygydd papur newydd, darlledwr ac Aelod Seneddol o Gymru. 

22 Tachwedd 2021
OU in Wales student Michael Rees sitting in a meadow

Yn galw ar raddedigion a'r rhai sydd am newid gyrfa: Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer llwybr arloesol i ddod yn athro yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cwrs TAR 2022 – llwybr i ddod yn athro cynradd neu uwchradd. Mae'r cwrs yn arwain at Statws Athro Cymwysedig a chaiff ei addysgu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

5 Tachwedd 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891