Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Business meeting

Mae prinder sgiliau yn costio dros £155 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

Mae Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019 yn datgelu, er bod sefydliadau yng Nghymru yn gwario £13,740, ar gyfartaledd, ar recriwtio talent newydd, mae llawer ohonynt yn troi at gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol, cynaliadwy i lenwi'r bwlch sgiliau a geir yng Nghymru. 

Mae'r adroddiad yn datgelu pa mor sylweddol yw'r prinder sgiliau cenedlaethol, wrth i bron i dri chwarter (74%) sefydliadau Cymru ddweud eu bod wedi cael trafferth recriwtio ar gyfer swydd oherwydd nad oedd gan yr ymgeiswyr y sgiliau angenrheidiol. Prinder niweidiol o ran ymgeiswyr rheolaethol oedd y rheswm pam oedd dros hanner y sefydliadau hyn yn cael anawsterau wrth recriwtio. 

Ffeithiau a ffigyrau allweddol:

  • Mae sefydliadau yng Nghymru yn dioddef oherwydd prinder sgiliau gwerth £155.2 miliwn, sy'n gyfwerth â £13,740 i bob sefydliad
  • Mae Baromedr Busnes y Brifysgol Agored yn dangos bod bron i dri chwarter sefydliadau Cymru yn methu â llenwi swyddi fel y byddent yn dymuno
  • Swyddi rheoli yw'r rhai anoddaf eu llenwi, ac mae arweinwyr wedi dechrau buddsoddi mewn hyfforddiant er mwyn llenwi bylchau yn fewnol

Fodd bynnag, gan ei bod hi'n anodd dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano yn y farchnad swyddi - a gan fod dod â gweithwyr newydd i mewn yn broses ddrud - ymddengys bod sefydliadau yng Nghymru yn tueddu i fuddsoddi yn eu gweithwyr eu hunain drwy gyfleoedd hyfforddi a datblygu yn y gweithle.

Dull o unioni'r prinder sgiliau

Gwariant 2019

Gwariant 2018 Newid canrannol
Gwariant ychwanegol ar ffioedd recriwtwyr £59.0m £69.6m -15%
Hyfforddiant i wella sgiliau rhai a benodwyd ar lefel is £39.0m £56.0m -30%
Cynyddu'r cyflogau oedd ar gael £28.6m £141.8m -80%
Gwario ar staff dros dro tra bo'r swydd yn dal i fod yn wag £28.6m £87.4m -67%
Cyfanswm £155.2 miliwn £354.8 miliwn

-56%

Swyddi rheolaethol yw'r rhai y mae sefydliadau yng Nghymru yn ei chael hi'n anoddaf eu llenwi. Yn ôl y rhai a atebodd yr arolwg blynyddol, ymgeiswyr am swyddi rheolaethol ar lefel uwch, canolradd ac iau yw'r rhai mwyaf prin, felly mae'n anos recriwtio i'r swyddi hynny nag ydyw i recriwtio i swyddi cyfarwyddwyr neu lefel mynediad. 

O ganlyniad i'r anawsterau hyn, mae ychydig o dan hanner (47%) sefydliadau Cymru wedi cynyddu eu cyllidebau hyfforddiant mewnol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r ffaith mai sefydliadau Cymru sydd wedi cynyddu eu cyllidebau hyfforddiant fwyaf yn y DU, ar gyfartaledd, yn dangos yn glir eu bwriad i roi blaenoriaeth i ddatrysiadau hyfforddiant mewnol i'r anawsterau recriwtio hyn1. Mae'r rhesymau dros ailddosbarthu cyllid fel hyn yn glir - gyda 60 y cant o'r sefydliadau'n dweud ei fod oherwydd yr angen i ddatblygu talent yn fewnol.

Ymddengys bod yr ansicrwydd oherwydd Brexit ar hyn o bryd yn un o'r prif ffactorau sydd wedi arwain at y newid gêr hwn, gyda mwy na thri o bob pum arweinydd busnes uwch yng Nghymru yn cytuno y bydd y prinder sgiliau yn gwaethygu wedi i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd yn swyddogol.

O ran y DU gyfan, mae saith o bob 10 (71%) cyflogwr yn cytuno bod datblygu sgiliau'r gweithlu presennol yn ddull mwy cynaliadwy o fynd i'r afael â'r prinder sgiliau. Fodd bynnag, mae'n hollbwysig fod unrhyw hyfforddiant a gynigir yn helpu yn hytrach na llesteirio. Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig graddau a phrentisiaethau hyblyg, drwy dechnoleg, sy'n caniatáu i weithwyr ddysgu o gwmpas ymrwymiadau gwaith ac ymrwymiadau personol - ac mae bron i dri o bob pump (56%) cyflogwr yng Nghymru o'r farn fod y dull hwn yn tarfu llai nag y mae mathau eraill o hyfforddiant.

Mewn ymateb i'r canfyddiadau, dywedodd Lynnette Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru: "Mae'n addawol gweld bod cyfran dda o sefydliadau Cymru yn awyddus i fuddsoddi yn sgiliau eu cnwd presennol o dalent. Os yw'r ffigwr hwn am gynyddu fwy byth, mae angen i gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant gydweithio i sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei gyflwyno'n effeithiol ac nad yw'n ormod o faich i weithwyr. Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig dull dysgu hyblyg, sy'n gallu cefnogi datblygiad proffesiynol ochr yn ochr â gwaith. Mae hyn yn amrywio o'r dysgu am ddim ar ein safle OpenLearn, i radd-brentisiaethau, i'n MBA achrediad triphlyg." 

Mae'n amlwg fod Brexit yn dal i fod yn fygythiad gwirioneddol i arweinwyr busnes yng Nghymru; mae'n dod yn gynyddol bwysig fod pobl yn manteisio ar fentrau fel hyfforddiant seiliedig ar waith - nad yw'n ymyrryd nac yn tarfu ar bethau - os yw busnesau'r wlad am aros yn gadarn drwy gydol y cyfnod ansicr hwn. Mae meithrin y math hwn o ddiwylliant yn ffordd effeithiol o roi cyfle i sefydliadau ddibynnu'n gynyddol ar eu gweithwyr presennol, a'u sgiliau addasadwy, am flynyddoedd i ddod

Lynnette Thomas
Dirprwy Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae rhagor o ganfyddiadau, gan gynnwys prinder sgiliau penodol yn ôl cenedl o'r DU, rhanbarth a sector; a disgwyliadau cyflogwyr am y flwyddyn i ddod; yn ogystal â manylion darpariaeth y Brifysgol Agored; ar gael yn Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019.  

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyriwr yn eistedd o flaen gliniadur

Dechreuwch y tymor newydd mewn steil gyda £500 gan Brifysgolion Santander!

Mae Santander Universities yn cynnig cyfle i fyfyrwyr y Brifysgol Agored cael hwb ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, gyda 40 o grantiau datblygu £500 ar gael. 

13 Hydref 2021
Clawr y Baromedr Busnes

Adroddiad yn dangos bod prinder sgiliau yn cael effaith niweidiol ar fusnesau yng Nghymru

Adroddiad Baromedr Busnes Y Brifysgol Agored yn datgelu bod prinder sgiliau, sydd wedi gwaethygu yn sgil y pandemig, yn cael effaith niweidiol ar dros hanner y busnesau yng Nghymru

6 Hydref 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891