Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Blog: 4 ffordd yr ydym wedi addasu ein prentisiaeth gradd o dan y coronafeirws

Blog: 4 ffordd yr ydym wedi addasu ein prentisiaeth gradd o dan y coronafeirws

Prentis gradd yn defnyddio tabled

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bod trafod y ‘cyfnod digynsail’ hwn wedi dod yn dipyn o ystrydeb erbyn hyn, ni ellir gwadu'r ffaith bod bywydau y rhan fwyaf ohonom wedi newid yn sylweddol dros y deuddeg wythnos diwethaf.

Mae'r Rheolwr Darparu Rhaglenni Prentisiaethau Rhys Daniels yn trafod yr effaith mae'r coronafeirws wedi cael ar sut yr ydym yn darparu prentisiaethau gradd yng Nghymru. 


 

Rydym wedi dysgu llawer am ein prentisiaid gradd, yn ogystal â'u cyflogwyr a'u rolau yn ystod y cyfyngiadau symud. Maent wedi addasu i weithio gartref yn arbennig o dda; maent yn wydn, ac maent wedi parhau i ddatblygu eu hastudiaethau yn wyneb sawl her sylweddol. Mae'r rhan fwyaf o brentisiaid gradd wedi gallu addasu i weithio gartref yn hawdd ac er bod pethau’n wahanol iawn ar hyn o bryd, maent wedi parhau i fod yn gynhyrchiol.

Fel pob darparwr dysgu seiliedig ar waith, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi gwneud newidiadau er mwyn sicrhau parhad i'n prentisiaid gradd. Felly, dyma bedair enghraifft o sut rydym wedi addasu ein harlwy o brentisiaethau gradd:

1. Newid i fod ar-lein yn gyfan gwbl

Mae'r Brifysgol Agored wedi datblygu model prentisiaeth gradd cadarn drwy gyfuno modiwlau dysgu academaidd a dysgu seiliedig ar waith. Yn ogystal â chael gafael ar wybodaeth academaidd o ansawdd uchel, mae prentisiaid yn cael cyfleoedd i roi'r dysgu hwnnw ar waith yn y gweithle tra’n cwblhau modiwlau dysgu seiliedig ar waith â chredydau, sydd ond ar gael i brentisiaid Y Brifysgol Agored.

Elfen arall sy'n gwahaniaethu rhwng prentisiaeth gradd ac astudiaeth ‘gyffredin’ gyda'r Brifysgol Agored yw lefel y cymorth y mae prentisiaid gradd yn ei gael. Mae gan Diwtoriaid Ymarfer rôl hollbwysig i'w chwarae wrth gefnogi prentisiaid gradd ar eu taith dysgu ac mae rhan o’r cymorth hwn yn digwydd wyneb yn wyneb ar safle'r cyflogwr.

Newidiodd Y Brifysgol Agored i gynnal ei holl brentisiaethau yn gyfan gwbl ar-lein ym mis Mawrth ac mae wedi cyhoeddi’n ddiweddar na fydd unrhyw hyfforddiant wyneb yn wyneb yn digwydd tan o leiaf fis Ionawr 2021. Fel arbenigwyr ar ddysgu hyblyg o bell, mae'r broses drawsnewid wedi bod yn llwyddiannus, yn enwedig gan fod y Tiwtoriaid Ymarfer hefyd yn diwtoriaid modiwl ar raglenni eraill Y Brifysgol Agored ac yn gyfarwydd ag addysgu drwy safleoedd modiwlau, Adobe Connect a meddalwedd negeseua arall.

2. Rhoi mwy o gymorth i brentisiaid a chyflogwyr

Mae’r ffaith ein bod yn arbenigwyr ar diwtora o bell wedi ein helpu i lywio’r cyfyngiadau symud a sicrhau bod prentisiaid yn parhau i ddatblygu. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi gweithio'n galed i geisio rhoi rhywfaint o normalrwydd i'n prentisiaid gradd, ond rydym yn ymwybodol o’r ansicrwydd y mae ein cwsmeriaid yn ei wynebu ac rydym yn wynebu’r un risgiau i'n darpariaeth ag unrhyw un arall.

Mae'r Tiwtoriaid Ymarfer wedi gwneud gwaith gwych i gynyddu'r ymgysylltu â phrentisiaid gradd ac maent wedi addasu i ddiwallu eu hanghenion unigol. Mae prentisiaid gradd a all fod yn cael trafferth oherwydd mynediad i dechnoleg wedi cael eu cyfeirio at Gronfa Cynorthwyo Myfyrwyr Covid-19 Y Brifysgol Agored, sy'n rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr Y Brifysgol Agored i'w galluogi i barhau i astudio a helpu gyda chostau byw.

Mae gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru gyflogwyr o bob math a maint ym mhob rhan o'r wlad. Mae'r cyflogwyr hyn, yn ogystal â'n darpar gyflogwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, yn hollbwysig nid yn unig i'n prentisiaid gradd ond i ddyfodol yr economi. Yn ogystal â diweddariadau bob pythefnos ar brentisiaethau gradd, rydym wedi annog cyflogwyr i fanteisio ar adnoddau ar-lein am ddim ar wefan OpenLearn i ddatblygu eu staff. Gall hyn helpu i ddiweddaru gwybodaeth bresennol, meithrin sgiliau newydd neu gefnogi iechyd meddwl cyflogwyr a'u staff yn ystod cyfnod anodd.

3. Bod yn glir a chyson

Mae’r cyflogwyr a’r prentisiaid gradd presennol wedi ‘cofrestru’ ar gyfer gwasanaeth, ac mae'r gwasanaeth hwnnw wedi newid erbyn hyn. Dechreuodd y prentisiaid gradd diweddaraf fis yn unig cyn y cyfyngiadau symud, ac roedd y ddwy garfan arall wedi ymgyfarwyddo â'r model cyflwyno ar ôl bod yn astudio'r rhaglen ers rhwng pump a 12 mis.

Nod Y Brifysgol Agored yng Nghymru fu ceisio bod yn rhywbeth cyson mewn cyfnod mor ansicr. Er mwyn gwneud hyn, gwnaethom weithredu ar unwaith i ddeall y paramedrau a'r hyblygrwydd y gellid eu cyflawni gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys yr Ysgol Cyfrifiadura a Chyfathrebu a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, sef ein corff cyllido, ac rydym wedi parhau i gyfathrebu'n rheolaidd â chyflogwyr.

Rydym wedi bod yn rhoi diweddariadau bob pythefnos i'n cyflogwyr presennol a’n darpar gyflogwyr am unrhyw newidiadau a chynlluniau, ac mae tiwtoriaid wedi bod yn ymgysylltu’n amlach â phrentisiaid gradd, gan gynnig cymorth bugeiliol yn ychwanegol at y cymorth ar gyfer eu prentisiaeth gradd.

4. Sicrhau cynlluniau recriwtio ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21

Mae prentisiaethau ar bob lefel ar agor fel arfer a chafodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru wybod yr wythnos diwethaf ein bod wedi sicrhau’r lleoedd y gwnaethom gais amdanynt ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Drwy gydol y cyfyngiadau symud, rydym wedi addasu ein proses gofrestru er mwyn sicrhau y gellir cwblhau pob elfen o bell, yn ogystal â gwaith papur ein hadolygiad parhaus o gynnydd a’n cymorth dysgu seiliedig ar waith.

Mae cyfleoedd ar gael o hyd i gyflogwyr ddefnyddio'r brentisiaeth gradd i recriwtio talent newydd i'w busnesau, neu ailsgilio staff presennol i lenwi bylchau o ran sgiliau.

Bydd ceisio cynllunio ar gyfer y ‘normal newydd’ (ystrydeb arall!) yn her sylweddol i gyflogwyr wrth i'r cyfyngiadau symud ddechrau gael eu llacio ac wrth i'r effaith ar economi ranbarthol a chenedlaethol Cymru ddod i'r amlwg. Un peth sy'n sicr yw bod angen i brentisiaethau ar bob lefel barhau ar agor a chynnig atebion hyblyg i gefnogi adferiad yr economi a pharhau i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar ddiwydiannau a phobl i gadw eu swyddi.

Dyma fwy o wybodaeth am Brentisiaeth Gradd y Brifysgol Agored yng Nghymru ac adnoddau dysgu am ddim i chi a'ch sefydliad:

Prentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

OpenLearn Cymru

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Ramatu yn gwireddu ei huchelgais i addysgu

Mae Ramatu Mustapha yn myfyryiwr TAR gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae tri phlentyn ganddi, ac er gwaethaf ei hamserlen brysur, mae'n hyfforddi i fod yn athrawes fathemateg ar hyn o bryd, diolch i lwybr hyfforddiant hyblyg newydd y brifysgol.

11 Mehefin 2021
Mae Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru wedi lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU .

Prifysgolion Cymru yn uno i lansio hwb cymorth i fyfyrwyr sy’n mynd i’r brifysgol

Mae Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru wedi lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU .

13 Mai 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891