Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Busnesau yn wynebu 18 mis cyn iddynt adfer yn dilyn COVID

Busnesau yn wynebu 18 mis cyn iddynt adfer yn dilyn COVID

Mae sefydliadau yn y DU yn rhagweld y bydd yn cymryd 18 mis iddynt adfer yn llawn o effaith pandemig y coronafeirws
  • Mae sefydliadau'n disgwyl y bydd yn cymryd 18 mis iddynt adfer o effaith COVID-19, ond mae busnesau bach a chanolig (BBaChau) ystwyth yn fwy gobeithiol
  • Mae'r rhai sydd wedi buddsoddi mewn hyfforddiant yn ystod y cyfyngiadau symud yn fwy hyderus o ran eu hadferiad
  • Mae'r Brifysgol Agored yn annog cyflogwyr i fuddsoddi yn eu cyflogeion presennol ac adleoli talentau i lenwi bylchau mewn sgiliau o ganlyniad i’r pandemig
  • Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i roi cymorth i weithwyr ar ffyrlo ers y cyfyngiadau symud.

Mae sefydliadau yn y DU yn rhagweld y bydd yn cymryd 18 mis iddynt adfer yn llawn o effaith pandemig y coronafeirws a'r mesurau cadw pellter cymdeithasol dilynol, gyda busnesau bach yn arwain y ffordd yn ôl i’r “normal” newydd.

Canfu arolwg o arweinwyr a rheolwyr busnes gan Y Brifysgol Agored fod BBaChau yn disgwyl y byddant yn adfer i'w sefyllfa cyn COVID ymhen 15 mis, gyda sefydliadau mwy yn cymryd chwe mis ychwanegol i wneud hynny.

Er bod y pandemig wedi effeithio’n ddifrifol ar 71 y cant o sefydliadau ar draws pob sector, mae’r busnesau hynny sydd wedi buddsoddi mewn hyfforddiant yn ystod y cyfyngiadau symud yn disgwyl y byddant yn adfer yn gynt. Yng Nghymru, mae'r Brifysgol Agored wedi creu partneriaeth â Llywodraeth Cymru i ddarparu cyrsiau am ddim i'r gweithlu sydd ar ffyrlo drwy wefan Cymru'n Gweithio. Mae hefyd wedi darparu hyfforddiant i Gyrfa Cymru er mwyn sicrhau bod ei staff yn ymwybodol o'r cyrsiau am ddim ar wefan OpenLearn.

Mewn ymgais i ymgyfarwyddo â modelau busnes digidol sy’n cadw pellter cymdeithasol, dywedodd traean (67%) o’r sefydliadau fod cyfleoedd dysgu wedi bod yn hollbwysig i alluogi eu gweithlu i barhau i fod yn ystwyth yn ystod y pandemig.

Mae un o bob pum sefydliad (22%) wedi croesawu'r defnydd o dechnoleg i oresgyn heriau busnes newydd ac maent wrthi'n chwilio am y sgiliau sydd eu hangen i'w rhoi ar waith yn effeithiol. O ganlyniad, mae 40 y cant o arweinwyr yn disgwyl y byddant yn dibynnu’n fwy nag erioed ar alluoedd digidol eu cyflogeion wrth iddynt addasu i heriau’r pandemig.

Er hynny, mae un o bob tri sefydliad (33%) yn bwriadu diswyddo gweithwyr ar ffyrlo neu ddileu swyddi eraill wrth i'r pwysau i adfer gynyddu, gan arwain at fwy o fylchau mewn sgiliau yn y pen draw. Dywed un o bob pum sefydliad (22%) y byddant yn cyflogi talent newydd sy’n cynnig sgiliau mwy gwerthfawr yn lle'r gweithwyr a ddiswyddwyd, talent y gellid ei ddatblygu’n fewnol.  Mae un o bob chwech (17%) yn bwriadu ailwampio eu sefydliad, gan gynyddu gwerth sgiliau “meddal” y gellid eu datblygu drwy ddysgu seiliedig ar waith megis cyfathrebu, datrys problemau a meddwl yn feirniadol i’r entrychion.

Mae'r Brifysgol Agored yn annog cyflogwyr i flaengynllunio ac ailhyfforddi gweithwyr y mae eu rolau wedi’u dileu er mwyn llenwi'r bylchau mewn sgiliau yn y dyfodol ac adleoli cyflogeion.

Mae ein bywydau wedi newid yn sylweddol dros y tri mis diwethaf, ac mae hyn wedi effeithio ar y gymuned fusnes yng Nghymru a ledled y DU yn arbennig. Mae angen i sawl cwmni wneud penderfyniadau anodd am y dyfodol, ond mae hefyd yn braf gweld bod cymaint o bobl wedi ymrwymo i ailsgilio ac uwchsgilio eu staff.

Mae'n debygol iawn y bydd y DU yn wynebu dirwasgiad yn sgil y coronafeirws, ac mae busnesau'n gwybod bod angen iddynt fuddsoddi mewn hyfforddiant a chefnogi eu staff i ailsgilio yn ystod y cyfnod anodd hwn. Ers dros 50 mlynedd, mae'r Brifysgol Agored wedi bod ar flaen y gad ym maes dysgu gydol oes, gan ddarparu mynediad i ffyrdd ystwyth a hyblyg o ddysgu. Mae hyn yn bwysicach nag erioed a dyna pam rydym mor awyddus i weithio gyda busnesau yng Nghymru i'w helpu i fynd i'r afael â'r cyfnod ansicr sydd i ddod.

Louise Casella
Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Doctor Eric Bowers

Eric yn dathlu hanner can mlynedd yn addysgu myfyrwyr yng Nghymru

Daeth cyfeillion, academyddion a chydweithwyr ddoe a heddiw at ei gilydd yr wythnos diwethaf i ddathlu cyfraniad biolegydd i ddysgu o bell yng Nghymru ers hanner can mlynedd.

23 Gorffennaf 2021
Logo ACF

Y Brifysgol Agored ar y frig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Mae myfyrwyr wedi sgorio’r Brifysgol Agored  fel y sefydliad gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr.

15 Gorffennaf 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891