Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Cwrs newydd i helpu i addysgu a darlithio ar-lein

Cwrs newydd i helpu i addysgu a darlithio ar-lein

Gliniadur yn dangos pobl yn dysgu mewn sesiwn arlein

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi paratoi cwrs dwyieithog newydd yn rhad ac am ddim i helpu athrawon ysgol a darlithwyr coleg yng Nghymru i addysgu myfyrwyr ar-lein.

Ewch â’ch addysgu ar-lein yw un o’r cyrsiau diweddaraf i gael ei ychwanegu at safle dysgu rhad ac am ddim OpenLearn. Mae'r cwrs yn trafod y gwahaniaethau allweddol rhwng dysgu ar-lein a dysgu wyneb yn wyneb, budd cynyddol adnoddau addysgol agored, a sut i ddatblygu dulliau o addysgu ar-lein. Mae e hefyd ar gael yn Saesneg hefyd fel Take your teaching online

Sefydlwyd y Brifysgol Agored dros 50 mlynedd yn ôl ac ers hynny mae wedi bod yn arloeswr dysgu o bell yn y DU. Mae’r brifysgol wedi dod o hyd i ffyrdd arloesol o addysgu, o ddarlithoedd ar y teledu a radio i VHS ac yn ddiweddarach CD-ROM. Bron i 20 mlynedd yn ôl, treialodd ei chwrs ar-lein cyntaf erioed gyda myfyrwyr, ac erbyn heddiw mae’n brifysgol ar-lein lawn. 

Mae Ewch â’ch addysgu ar-lein yn para cyfanswm o 8 wythnos, gyda thua tair awr o astudio bob wythnos. Mae'r cwrs yn hyblyg, sy’n golygu y gellir ei astudio ar gyflymder sy’n addas i bob unigolyn. Bydd dysgwyr hefyd yn derbyn bathodyn digidol ar ôl cwblhau’r cwrs. Yn ogystal â helpu darparu dysgu ar-lein, gall hefyd helpu dysgwyr ddatblygu sgiliau ar gyfer addysg wyneb-i-wyneb hefyd.

‘Ers dechrau'r pandemig coronafeirws, mae angen i fwy a mwy o athrawon ysgol a darlithwyr coleg fireinio eu sgiliau addysgu ar-lein,’ meddai Gareth Harvey, cydlynydd prosiect y Brifysgol Agored yng Nghymru. ‘Mae’n wych bod pobl bellach yn ôl yn ein hysgolion a cholegau, a’u bod hefyd yn ymwybodol o'r potensial sydd gan addysgu ar-lein o ran gweithio’n hyblyg a chyrraedd pobl ble bynnag y maen nhw. Cymerwch gip ar ein cwrs newydd - gobeithiwn y bydd yn rhoi’r adnoddau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fynd â’ch gwersi i'r lefel nesaf.

‘Gobeithiwn fydd y cwrs yn ddefnyddiol yn benodol wrth i gwricwlwm newydd Cymru gael ei gyflwyno. Bydd yn rhoi cyfle i addysgwyr ystyried sut y maen nhw’n cynllunio a darparu dysgu, p’un a yw hynny dros fideo neu mewn person.’

Cyflwynwyd Ewch â’ch addysgu ar-lein i ysgolion yng Nghaerdydd a Choleg Caerdydd a’r Fro fel rhan o’r Prosiect Ymrwymiad Caerdydd. Cyfieithiwyd i’r Gymraeg gan y Brifysgol Agored yng Nghymru â chafodd ei gyllido gan CCAUC.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Ramatu yn gwireddu ei huchelgais i addysgu

Mae Ramatu Mustapha yn myfyryiwr TAR gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae tri phlentyn ganddi, ac er gwaethaf ei hamserlen brysur, mae'n hyfforddi i fod yn athrawes fathemateg ar hyn o bryd, diolch i lwybr hyfforddiant hyblyg newydd y brifysgol.

11 Mehefin 2021
Mae Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru wedi lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU .

Prifysgolion Cymru yn uno i lansio hwb cymorth i fyfyrwyr sy’n mynd i’r brifysgol

Mae Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru wedi lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU .

13 Mai 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891