Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Cynnig llwyddiannus ar gyfer Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Cynnig llwyddiannus ar gyfer Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Woman looking at computer screens

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru (OU) wedi llwyddo i sicrhau cynnig i barhau i gynnig lleoedd wedi’u hariannu ar ei Prentisiaeth Radd mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol.

Mae’r rhaglen Brentisiaeth Radd ar gael i gyflogwyr ledled Cymru yn y sector cyhoeddus a phreifat. Mae'r brentisiaeth yn addas i staff cyfredol sy'n gweithio mewn swyddi digidol a thechnoleg ac sy'n treulio'r rhan fwyaf o'u horiau gweithio yng Nghymru. Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

Mae’r Brentisiaeth Radd yn cael ei darparu i gyd-fynd ag anghenion y sefydliad, a gellir defnyddio’r rhaglen i uwchsgilio gweithwyr neu recriwtio doniau newydd i fusnes drwy waith academaidd a dysgu’n seiliedig ar waith. Does dim gofynion mynediad ffurfiol, ac mae prentisiaid yn cael eu cefnogi’n llawn gan Diwtor Ymarfer o’r Brifysgol Agored yn y gweithle ac ar-lein. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd prentisiaid yn derbyn BSc (Anrh) mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol.

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru eisoes yn gweithio ar draws sawl sector yn cynnwys awdurdodau lleol, y GIG, technoleg ariannol, cymdeithasau tai, gweithgynhyrchu, a sefydliadau BBaChau. Mae straeon diweddar am lwyddiant gyda chyflogwyr partner yn cynnwys y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO), cymdeithas tai Cymru Trivallis, a Craftcourses.com.

Mae’r ffordd yr addysgir y Brentisiaeth Radd yn galluogi pobl i astudio lle bynnag maen nhw’n byw. Mae hyn wedi arwain at bartneriaethau gyda chyflogwyr ym mhob cwr o Gymru, yn cynnwys ardaloedd gwledig. Mae’r rhaglen yn cael ei haddysgu ar-lein, ac felly mae prentisiaid wedi gallu parhau gyda’u hastudiaethau yn ddi-drafferth yn ystod pandemig Coronafeirws.

Bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu prentisiaid gradd newydd ym mis Hydref eleni, a mis Rhagfyr 2022. Dyma’r chweched a’r seithfed carfan o brentisiaid i gofrestru ar y rhaglen ers ei lansio yn 2019. 

Rydym yn falch iawn o allu parhau i gefnogi’r galw gan gyflogwyr yng Nghymru i helpu i ddatblygu eu staff. Mae prentisiaid gradd ledled Cymru yn astudio mewn ffordd hyblyg gyda’r Brifysgol Agored, er mwyn mireinio sgiliau a helpu i fodloni anghenion eu sefydliadau. Mae prinder sgiliau mewn peirianneg feddalwedd yn bodoli hyd heddiw, a dyna pam fod buddsoddi yn y maes hwn mor bwysig o ran gwella ein heconomi.

Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae disgwyl y bydd galw sylweddol am ddatblygwyr meddalwedd a swyddi proffesiynol perthnasol yn y dyfodol, o gymharu â swyddi eraill yng Nghymru¹. Nododd adroddiad diweddar a gomisiynwyd gan y Brifysgol Agored a Be the Business nad oedd 77% o arweinwyr busnes ym Mhrydain yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio technoleg newydd o fewn eu busnes yn llwyddiannus. Drwy’r rhaglen Brentisiaeth Radd mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn gobeithio helpu sefydliadau ym mhob sector i ddelio â galw sylweddol am weithwyr medrus mewn swyddi digidol a thechnegol.

Dysgwch fwy am Brentisiaethau Gradd y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Nodiadau:

¹ https://careerswales.gov.wales/job-information/software-developer/how-to-become#future-demand

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyriwr yn eistedd o flaen gliniadur

Dechreuwch y tymor newydd mewn steil gyda £500 gan Brifysgolion Santander!

Mae Santander Universities yn cynnig cyfle i fyfyrwyr y Brifysgol Agored cael hwb ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, gyda 40 o grantiau datblygu £500 ar gael. 

13 Hydref 2021
Clawr y Baromedr Busnes

Adroddiad yn dangos bod prinder sgiliau yn cael effaith niweidiol ar fusnesau yng Nghymru

Adroddiad Baromedr Busnes Y Brifysgol Agored yn datgelu bod prinder sgiliau, sydd wedi gwaethygu yn sgil y pandemig, yn cael effaith niweidiol ar dros hanner y busnesau yng Nghymru

6 Hydref 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891