Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Datblygu sgiliau digidol yng Nghymru

Datblygu sgiliau digidol yng Nghymru

Logo Trivallis

Mae prinder arbenigwyr TG sy'n meddu ar sgiliau technegol o'r radd flaenaf yng Nghymru ac ar draws gweddill y DU. Mae cymdeithas dai yng Nghymru yn annog sgiliau digidol mewnol ac yn datblygu ei doniau ei hun drwy Brentisiaeth Gradd y Brifysgol Agored mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol.

Mae Cymdeithas dai yng Nghymru, Trivallis, wedi cael ei phrentis gradd peirianneg feddalwedd gymhwysol cyntaf erioed. Dywedodd y rheolwr TG, Paul Tuckwood, mai dim ond yn ei ail flwyddyn o'r cwrs pedair blynedd mae'r prentis, ond mae'r buddion busnes eisoes yn hynod amlwg. "Mae'n gweithio'n arbennig o dda," meddai.

Carl Jeffreys

Carl Jeffreys

Dewiswyd y brentisiaeth gradd gan Trivallis am sawl rheswm: rhoi diwedd ar fwlch sgiliau, atgyfnerthu galluoedd digidol yr adran TG, fel adnodd cynllunio olyniaeth a ffordd o hyrwyddo datblygiad gyrfa.

Mae'r prentis, Carl Jeffreys, peiriannydd isadeiledd sydd wedi bod gyda'r cwmni ers pum mlynedd, yn cytuno bod y brentisiaeth wedi bod yn llwyddiant mawr, iddo ef a'r sefydliad.

Yn gynnar yn y cwrs, roedd Carl yn gallu cymhwyso ei sgiliau a'i wybodaeth newydd yn ei waith bob dydd. Mae'n dysgu sgiliau sy'n hanfodol i fusnes a sgiliau prin, gan fynd i'r afael felly â phrinder sgiliau yn y sefydliad mewn amser real.

A gan fod Carl yn prysur ddod yn arbenigwr seiberddiogelwch mewnol, mae bellach yn gallu gweithio'n fwy effeithiol a hyderus gyda chydweithwyr yn yr adran TG.

"Mewn gwirionedd mae wedi dod â'r tîm cyfan ynghyd a thorri'r rhwystrau," meddai Paul. "Mae gennym dîm apiau eithaf mawr ac mae wedi bod yn sgwrsio gyda nhw a'u cynorthwyo."

Paul Tuckwood

Paul Tuckwood

Mae Carl yn cytuno gyda Paul bod ei ddysg wedi cael sgil-effaith ar yr adran gyfan. "Gallaf nawr edrych ar rai o'r apiau yr ydym yn eu datblygu a deall beth sy'n mynd ymlaen a chynnal gwerthusiad ar lefel ddyfnach. Mae hyn yn golygu bod gennyf y gallu i gael sgyrsiau gwell gyda phobl ac mae wedi cyflwyno cyfle i bontio'r bwlch rhwng timau."

Mae cael aelod o'r tîm yn ymgymryd â phrentisiaeth fel hon, gyda ffocws blaengar ar ddatblygu gyrfa, wedi trawsnewid y dull gweithredu o ran dysgu ar draws y tîm. Dyweda Paul fod pobl eraill wedi sylweddoli ar ddull myfyriol newydd Carl ac mae hyn wedi'u gwneud yn fwy hyderus i oresgyn problemau drostynt eu hunain. Maent hefyd yn cymryd cyfrifoldeb dros eu dysg eu hunain, sydd wedi creu mwy o ddiwylliant dysgu yn yr adran. Mae hwn yn fudd nad oedd Paul yn ei ddisgwyl ond creda ei fod yn wych.

"Mae wedi cyflymu pethau i Carl, ond mae hefyd yn helpu gyda rhannau eraill o'r tîm," meddai. "Y tueddiad yw hyfforddi pobl dim ond pan mae gennych fwlch, ond rydym eisiau i bobl ymgymryd â dull mwy eang o ran dysg ac mae hyn yn helpu gyda hynny." 

Mae'r buddion i Carl wedi bod yn sylweddol. Ers dechrau'r brentisiaeth ychydig dros flwyddyn yn ôl, bydd yn symud i swydd newydd, uwch yn y sefydliad, a'i sgiliau newydd sydd wedi'i alluogi i wneud hynny. Ac mae ef wirioneddol yn mwynhau'r gallu i ddysgu pethau newydd a datblygu ei hun yn broffesiynol.

Dull gweithredu'r Brifysgol Agored o ran prentisiaethau yw bod rhaid i'r ddysg gyd-fynd ag anghenion y sefydliad a'r dysgwr, o ran anghenion dysgu ac anghenion busnes. Mae llawer o hyblygrwydd ynglŷn â sut a phryd mae astudio wedi'i gwblhau. Mae hyn, a'r lefel o gefnogaeth a ddarperir gan y Brifysgol Agored a'i thiwtoriaid ymarferol ymroddedig, yn golygu y gellir addasu amser gweithio ac astudio yn ôl anghenion unigol.

Mae'r lefel uchel o hyblygrwydd ac ymreolaeth wirioneddol yn helpu," meddai Carl. "Gallaf fapio pethau a chynllunio fy ngwaith ac astudiaeth, ond rwyf hefyd yn cael cyfle i fod yn hyblyg gyda fy amser pan fydd rhywbeth yn codi. Yn ogystal, gallaf jyglo'r cwbl gyda fy ngwraig a phlentyn.

Carl Jeffreys
prentis peirianneg meddalwedd, Trivallis

Dyweda Carl ei bod yn bosibl gweithio'n llawn amser, astudio am radd a threulio amser gyda theulu, oherwydd bod yr hyblygrwydd a'r gefnogaeth yno. Mewn gwirionedd, mae wedi mwynhau ei astudiaeth cymaint ac yn meddwl ei bod mor werthfawr, nes ei fod yn bwriadu parhau ymhellach â'i astudiaethau. "Es i ddim i'r brifysgol ond rwyf wastad wedi bod eisiau gwneud gradd ac nid wyf yn gweld diwedd y radd hon fel diwedd fy nhaith academaidd o gwbl. Hoffwn fynd ymlaen a gwneud gradd Meistr."

Bwriad Paul yw adeiladu ar lwyddiant prentisiaeth Carl drwy roi rhagor o weithwyr drwy brentisiaethau gradd. Yn ei farn ef, mae'n ffordd arbennig o dda o atgyfnerthu sgiliau unigol a sgiliau tîm a goresgyn prinder mewn meysydd busnes allweddol.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Cyril Lakin a'i deulu yn ymgyrchu yn ystod is-etholiad

Pum peth rydym wedi'i ddysgu am Cyril Lakin

Yn ein Sgwrs Agored ddiweddaraf, siaradodd Uwch-ddarlithydd Y Brifysgol Agored mewn Gwleidyddiaeth, Dr Geoff Andrews, â Dr Daryl Leeworthy o Brifysgol Abertawe am fywyd Cyril Lakin – golygydd papur newydd, darlledwr ac Aelod Seneddol o Gymru. 

22 Tachwedd 2021
OU in Wales student Michael Rees sitting in a meadow

Yn galw ar raddedigion a'r rhai sydd am newid gyrfa: Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer llwybr arloesol i ddod yn athro yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cwrs TAR 2022 – llwybr i ddod yn athro cynradd neu uwchradd. Mae'r cwrs yn arwain at Statws Athro Cymwysedig a chaiff ei addysgu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

5 Tachwedd 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891