Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Dathliadau yng Nghasnewydd wrth i fyfyrwyr raddio o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Dathliadau yng Nghasnewydd wrth i fyfyrwyr raddio o'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Kirsty Williams, Louise Casella a Gillian Clarke mewn wisg raddio

Ar 27 Mai, yr oedd y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng Nghasnewydd dan ei sang, wrth i dros 400 o fyfyrwyr graddio o'r Brifysgol Agored yng Nghymru, a dathlu eu cyrhaeddiadau gyda theulu a ffrindiau. Seremonïau’r bore a’r prynhawn oedd y seremonïau graddio cyntaf i'r Brifysgol Agored eu cynnal yng Nghymru ers 2019, ar ôl i ddigwyddiadau 2020 a 2021 gael eu canslo yn sgil pandemig y Coronafeirws. Roedd y rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn astudio'n rhan-amser â'r Brifysgol Agored, yn aml yn cydbwyso eu hastudiaethau â gwaith, bywyd teuluol neu ofalu am berthynas. 

‘Mae ein myfyrwyr wedi cyflawni rhywbeth arbennig iawn heddiw,’ meddai Louise Casella, Cyfarwyddwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru. ‘Er gwaethaf y ffaith bod pandemig y coronafeirws wedi arwain at un o'r cyfnodau mwyaf anodd, heriol ac ansicr mewn hanes diweddar, maent wedi dyfalbarhau â'u hastudiaethau a chyflawni eu potensial. Bydd llawer wedi wynebu heriau drwy gydol eu hoes neu wedi meddwl nad oedd y brifysgol ar eu cyfer nhw. Efallai bod ganddynt gyfrifoldebau gartref, neu yn gofalu am berthynas, neu eu bod yn byw ag anabledd. Mae gan bob un ohonynt stori unigryw, a dyma beth sy'n gwneud heddiw yn ddiwrnod mor arbennig. Da iawn!’

Graddiodd myfyrwyr cyntaf rhaglen gradd nyrsio arloesol Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn ystod y digwyddiad, yn ogystal â’r grŵp cyntaf o fyfyrwyr sydd wedi cael mynediad at grant cynhaliaeth Cymru ar gyfer dysgu rhan-amser, a gyflwynwyd yn 2018.  

Mae dros 14,500 o fyfyrwyr o bron bob rhan o Gymru yn astudio gyda'r Brifysgol Agored ar hyn o bryd, ac mae mwy na dwy ran o dair ohonynt mewn cyflogaeth wrth iddynt astudio. 

Yn ystod y seremonïau, Cyflwynodd Y Brifysgol Agored raddau anrhydedd i gyn Aelod o'r Senedd, Kirsty Williams ac i'r bardd o Gymru, Gillian Clarke.  

Roedd Kirsty Williams yn Aelod o'r Senedd dros Frycheiniog a Sir Faesyfed am 22 mlynedd. Hi oedd y fenyw gyntaf i arwain un o'r pedair prif blaid wleidyddol yng Nghymru. Rhwng 2016 a 2021 bu’n Weinidog Addysg yn Llywodraeth Cymru yn arwain cenhadaeth genedlaethol o ddiwygiadau addysg. Roedd hyn yn cynnwys cyflwyno un o'r systemau cyllid myfyrwyr fwyaf blaenllaw yn y DU, gan sicrhau bod cymorth cynhaliaeth ar gael ar draws pob modd a lefel astudio.

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru o 2008 i 2016. Mae wedi cyhoeddi sawl llyfr o'i barddoniaeth a'i llenyddiaeth ei hun, yn ogystal â chyfieithiad o'r gerdd o'r seithfed ganrif, Y Gododdin. Hi hefyd yw Llywydd Tŷ Newydd, canolfan ar gyfer llenorion yng Ngwynedd a sefydlodd gyda'i gŵr. Ymunodd â Gorsedd y Beirdd yn 2011. 

‘Rwy'n cofio'r Brifysgol Agored yn cael ei ffurfio gan Lywodraeth Harold Wilson, a meddwl ei bod yn gyfle gwych, newydd a chreadigol.’, meddai Gillian Clarke. ‘Roeddwn gartref gyda'm plant ifanc erbyn hynny ar ôl cyfnod arbennig ym Mhrifysgol Caerdydd yn syth ar ôl i mi orffen yn yr ysgol yn yr 1950au; gwyddwn pa mor werthfawr oedd y tair blynedd hynny, ac roeddwn yn llawenhau wrth feddwl am yr holl fenywod a dynion a fyddai nawr yn cael cyfle i adennill hyn yr oeddent wedi'i golli.’

Mae’n anrhydedd mawr i mi dderbyn y wobr hon gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru – sefydliad sydd wedi darparu cymaint o gyfleoedd i gynifer o bobl yn ein cenedl. Drwy gydol fy amser mewn gwasanaeth cyhoeddus mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi canolbwyntio’n ddi-baid ar sicrhau bod dysgu gydol oes yn hygyrch i bawb ac wedi cefnogi llawer o fyfyrwyr o’n cymunedau mwyaf difreintiedig i gyrraedd eu llawn botensial. Maent yn rhan hanfodol o'r dirwedd addysg uwch yng Nghymru. Mae'n destun balchder mawr i mi gael rhannu yn nathliadau'r graddedigion diweddaraf.

Kirsty Williams CBE
cyn Aelod o'r Senedd a Gweinidog Addysg

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Prentisiaeth gradd arloesol i Gymru i barhau

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi sicrhau cais i barhau i gynnig lleoedd wedi'u hariannu ar ei Brentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ar gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol.

19 Gorffennaf 2022

Y goeden deuluol yn ysbrydoli Hayley i raddio mewn hanes

Mae Hayley wedi ymddiddori mewn hanes erioed. Llwyddodd i gael graddau da yn yr ysgol ond roedd meddwl am fynd i'r brifysgol wir yn codi ofn arni.

13 Gorffennaf 2022
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891