Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Llŷr yn dilyn ei ddiddordeb mewn ieithoedd gyda'r Brifysgol Agored

Llŷr yn dilyn ei ddiddordeb mewn ieithoedd gyda'r Brifysgol Agored

Llyr at graduation

Gadawodd Llŷr ysgol yn 2011 ar ôl gorffen ei arholiadau Safon Uwch. Aeth i brifysgol gampws am ddwy flynedd ond gadawodd cyn gorffen ei radd. Ar ôl chwe mlynedd o weithio i gwmni cyfrifeg, penderfynodd ddychwelyd i fyd addysg.

Collodd Llŷr llawer o hyder pan adawodd ei astudiaethau’n wreiddiol, ond mae’n credu bod y Brifysgol Agored wedi rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth yr oedd angen arno i gwblhau ei radd. Yn 2022, graddiodd mewn Ffrangeg a Sbaeneg. 

‘Roeddwn i wedi darllen cryn dipyn ar-lein am Y Brifysgol Agored ac roeddwn yn teimlo ei bod yn brifysgol groesawgar,’ meddai Llŷr. ‘Roeddwn yn gallu astudio fy ngradd yn fy mhwysau fy hun a wnaeth i mi deimlo'n gyfforddus.'

‘Wnes i siarad â rhai ffrindiau i gael rhywfaint o gyngor a dywedon nhw wrthyf am y cynnig trosglwyddo credydau yn Y Brifysgol Agored. Helpodd hyn i mi wneud fy mhenderfyniad gan fod modd imi gario dros flwyddyn o gredydau drosodd.'

‘Ar ôl imi wneud y penderfyniad i astudio yn Y Brifysgol Agored, roedd popeth yn glir, yn enwedig o ran sut caiff y cwrs ei redeg. Helpodd i leddfu unrhyw nerfau a oedd gennyf ac roeddwn yn gwybod fy mod i wedi gwneud y penderfyniad cywir.’

Teimlai Llŷr fod ganddo berthynas wych gyda’i diwtoriaid, ac mae wedi gwneud ffrindiau gydol oes, gan greu cysylltiad â llawer o fyfyrwyr ysbrydoledig.

Gwyddwn y gallwn anfon e-bost at fy nhiwtoriaid os nad oeddwn yn siŵr sut i gwblhau unrhyw waith ac roedden nhw'n barod iawn i ymateb. Roedd yr amgylchedd yn gyfeillgar a wnaeth wella fy hyder.

Llŷr Williams
myfyriwr graddedig y Brifysgol Agored

'Ar ôl cyflwyno aseiniad, byddwn i'n trefnu dal i fyny gyda fy ffrindiau i gael hwyl ac i ddathlu. Roedd cynllunio fy astudiaethau o gwmpas y nodau bach hyn yn gwneud byd o wahaniaeth i fi.'

Gan mai gradd ieithoedd roedd Llŷr yn ei hastudio yn ystod lefel 2 ei gwrs., mynychodd ddwy ysgol breswyl yn Sbaen a Ffrainc.

 ‘Roedd yn brofiad gwych gallu gweithio dramor a chwrdd â phobl o'r un anian sy'n caru'r un ieithoedd ag yr ydych chi'n eu hastudio’ meddai.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

‘Rydyn ni i gyd yn ceisio dod at ein gilydd. Rydyn ni fel un teulu mawr’ meddai prosiect cymuned Gurnos wrth y Brifysgol Agored

Mae digwyddiad cymunedol yn ystod yr hydref wedi helpu i ddathlu un o gymunedau mwyaf adnabyddus Cymru – y Gurnos ym Merthyr Tudful.

6 Rhagfyr 2022

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n croesawu cymhellion newydd i athrawon dan hyfforddiant

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am fwy o gefnogaeth i athrawon dan hyfforddiant.

30 Tachwedd 2022
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891