Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Magu talent ddigidol yn fewnol

Magu talent ddigidol yn fewnol

Image of IPO logo

Mae cyflogwyr y sector cyhoeddus yn cystadlu â'r sector preifat am dalent TG ac mae angen iddynt gynnig cyfleoedd dysgu a llwybrau dilyniant gyrfa arbennig er mwyn sicrhau a chadw talent allweddol. Dyna'r dull y mae'r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yn ei gymryd o ran talent sy'n bodoli eisoes a thalent y dyfodol.

Mae corff y llywodraeth, sydd â'i brif swyddfa ar gyrion Casnewydd, yn rhedeg rhaglen Talent Dyfodol Academi TG sy'n canolbwyntio'n benodol ar ddatblygu sgiliau a gyrfaoedd pobl yn yr adran TG. Yn ddiweddar, dechreuodd gynnig Prentisiaeth Gradd y Brifysgol Agored mewn Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol i weithwyr presennol.

Dywed Christina Capel, Cymorth academi TG yn yr IPO, fod y penderfyniad i gyflwyno'r brentisiaeth gradd wedi'i wneud ar ôl ymgynghori â gweithwyr. "Fe wnaethon ni ofyn i staff beth roedden nhw ei eisiau ac roedd datblygu ymarfer proffesiynol yn ymateb allweddol. Rydym yn cael ein cyfyngu gan gyllidebau, ond mae'r cyllid sydd ar gael ar gyfer y prentisiaethau yn golygu nad yw'n costio dim i ni. Ac rydym yn cael llawer allan ohono."

Mae ei chydweithiwr, Bethan Rose Meyer, Arweinydd Talent y Dyfodol yr Academi TG, yn dweud ei bod yn bwysig i gyflogwyr ddatblygu sgiliau staff presennol, yn hytrach na dim ond prynu sgiliau i mewn pan fo angen. "Nid ydym bob amser yn edrych yn rhywle arall am dalent, ond yn edrych ar y dalent sydd gennym yn fewnol. Mae gennym ddiwylliant o ddysgu a datblygu ac os oes angen i staff ddilysu eu gwaith gyda chymhwyster, rydym am roi'r amser iddynt a byddwn yn eu cefnogi, bob cam o'r ffordd."

Gwnaeth ymrwymiad y Brifysgol Agored i ddysgu gydol oes argraff ar Beth a Christina, yn ogystal â natur hyblyg y cwrs.

Mae dau aelod o adran TG yr IPO, Karl Farley, Uwch Beiriannydd Prawf, a Gareth Watkins, Dadansoddwr Pont Gweithrediadau, eisoes wedi manteisio ar y cynnig ac maent ran o'r ffordd drwy'r flwyddyn astudio gyntaf.

Photo of Karl Farley

Karl Farley, Uwch Beiriannydd Prawf

Mae Karl, sydd wedi gweithio i'r IPO ers 18 mlynedd, 12 ohonynt yn yr adran TG, yn dweud ei fod wedi dymuno ennill cymhwyster gradd ers amser maith, ond credai na fyddai byth yn cael y cyfle, mae'n debyg, oherwydd ymrwymiadau gwaith a theuluol. Wedi'i fagu gan ei nain a’i daid ar ystâd gyngor, gadawodd yr ysgol yn 16 oed gyda ond ychydig o gymwysterau TGAU.  Aeth yn syth i mewn i'r farchnad swyddi, ac aeth i ysgol nos i ennill cymwysterau TGAU ychwanegol a Lefel-A. Nid oedd cymryd amser allan o waith i fynd i'r brifysgol erioed yn bosibilrwydd. Felly roedd Karl wrth ei fodd yn cael y cyfle i gyflawni ei uchelgais hirdymor, drwy brentisiaeth gradd y Brifysgol Agored. "Roeddwn wedi derbyn na fyddwn byth yn cael gradd. Ni fyddwn byth wedi gallu gwneud hynny heb y cyfle hwn a heb yr hyblygrwydd a'r gefnogaeth gan yr IPO a'r Brifysgol Agored. Bydd yn gyflawniad mor enfawr, ar lefel bersonol."

Mae'r astudio wedi cadarnhau a ffurfioli gwybodaeth bresennol Karl, yn ogystal â rhoi mewnwelediad newydd iddo. Erbyn hyn mae ganddo well dealltwriaeth sylfaenol mewn rhai meysydd allweddol o beirianneg meddalwedd, fel rhwydweithio a seiberddiogelwch. Er bod rhai o rannau mathemategol y rhaglen wedi bod yn heriol i Karl, mae'n dweud bod y tiwtorialau a gynigir gan y Brifysgol Agored wedi bod o gymorth mawr. "Mae tiwtorialau wedi'u sefydlu bob amser cyn cyflwyno asesiadau ac maent yn help mawr. Mae gan y Brifysgol Agored bopeth yn ei le.”

Photo of Gareth Watkins

Gareth Watkins, Dadansoddwr Pont Gweithrediadau

Yn yr un modd, neidiodd Gareth ar y cyfle i ennill cymhwyster gradd, ar ôl mynd yn syth i gyflogaeth ar ôl gadael yr ysgol. "Roeddwn i eisiau cymhwyster proffesiynol ond roeddwn i wedi rhoi'r gorau i feddwl am gael gradd," meddai. "Cyn gweithio yn yr IPO, roeddwn yn gweithio mewn lletygarwch ac ar longau mordeithio. Nawr mae gen i'r cyfle i astudio tuag at brentisiaeth gradd mewn peirianneg feddalwedd."

Ymunodd Gareth â'r IPO bedair blynedd yn ôl mewn sefyllfa weinyddol ac yna symudodd i rôl TG. Mae'n mwynhau dysgu sgiliau newydd ac archwilio cysyniadau sy'n sail i'r gwaith y mae'n ei wneud bob dydd yn ei rôl. Ac mae'n gobeithio y bydd cwblhau'r brentisiaeth yn arwain at sefyllfa o fwy o gyfrifoldeb yn y dyfodol. Fel Karl, mae'n dweud bod yr hyblygrwydd a'r gefnogaeth a gynigir gan yr IPO a'r Brifysgol Agored wedi bod yn hollbwysig. "Mae'r hyblygrwydd yn fy ngalluogi ii fanteisio ar gyfleoedd achlysurol i astudio. Hebddo, ni fyddwn wedi gallu gwneud unrhyw beth fel hyn."

Gan weithio ac astudio gartref yn ystod cyfyngiadau COVID-19, a rheoli gofal plant plentyn dwyflwydd oed gyda'i ddyweddi, mae Gareth yn dweud fod y gallu i gynllunio ei amserlen waith ac astudio ymlaen llaw ac ymdopi â blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd wedi bod yn amhrisiadwy.

I Christina, un o'r prif resymau pam mae'r prentisiaethau gradd yn mynd mor dda yw bod y rheolwyr llinell yn gwbl gefnogol i'r rhaglen.

Mae llawer o gefnogaeth wedi bod i reolwyr llinell felly roeddent yn deall disgwyliadau'r brentisiaeth a pha gymorth y byddent yn ei gael. Mae'r Brifysgol Agored wedi mynd y tu hwnt i'w cefnogaeth a gyda chynnwys rheolwyr llinell.

Christina Capel
Cymorth Academi TG

Mae Rhys Griffiths, Rheolwr Perthynas Busnes, Cymru, yn y Brifysgol Agored, yn dweud fod natur ar-lein, hyblyg rhaglenni'r Brifysgol Agored o fudd gwirioneddol i brentisiaid a'u cyflogwyr. Mae'n galluogi'r holl bartïon dan sylw – prentis, rheolwr llinell a chyflogwr – i fanteisio’n llawn ar y brentisiaeth.

"Mae'n wych clywed yr effaith gadarnhaol y mae'r brentisiaeth gradd yn ei chael nid yn unig ar yr IPO, ond hefyd ar y prentisiaid," meddai Rhys. "Rhoi cyfle i bobl gyflawni gradd, y gallent fod wedi meddwl nad oedd yn bosibl, yw'r hyn sy'n ein hysgogi yn y Brifysgol Agored bob dydd."

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Cyril Lakin a'i deulu yn ymgyrchu yn ystod is-etholiad

Pum peth rydym wedi'i ddysgu am Cyril Lakin

Yn ein Sgwrs Agored ddiweddaraf, siaradodd Uwch-ddarlithydd Y Brifysgol Agored mewn Gwleidyddiaeth, Dr Geoff Andrews, â Dr Daryl Leeworthy o Brifysgol Abertawe am fywyd Cyril Lakin – golygydd papur newydd, darlledwr ac Aelod Seneddol o Gymru. 

22 Tachwedd 2021
OU in Wales student Michael Rees sitting in a meadow

Yn galw ar raddedigion a'r rhai sydd am newid gyrfa: Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer llwybr arloesol i ddod yn athro yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cwrs TAR 2022 – llwybr i ddod yn athro cynradd neu uwchradd. Mae'r cwrs yn arwain at Statws Athro Cymwysedig a chaiff ei addysgu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

5 Tachwedd 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891