Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Myfyrwyr nyrsio yn ennill gwobr dysgwyr yn dilyn cefnogaeth yn ystod y pandemig

Myfyrwyr nyrsio yn ennill gwobr dysgwyr yn dilyn cefnogaeth yn ystod y pandemig

Myfyrwraig nyrsio Ewa Smaglinska yn darllen llyfr mewn llyfrgell

Mae myfyrwyr ar raglen gradd Nyrsio BSc Anrhydedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n dathlu heddiw ar ôl ennill gwobr Sgiliau yn y Gwaith yn ystod Ysbrydoli! – Gwobrau Addysg Oedolion 2021.

Dros y 18 mis diwethaf, mae myfyrwyr yn ail a thrydedd flwyddyn y rhaglen wedi cefnogi’r gwasanaeth iechyd yn ystod pandemig y coronafeirws yng nghanol eu hastudiaethau.

Wedi'u trefnu gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru, sefydlwyd y gwobrau i gydnabod cyflawniadau dysgwyr, prosiectau a sefydliadau sydd wedi cyfrannu at addysg oedolion.

'Mae ein myfyrwyr nyrsio yn glod i’w proffesiwn ac i’n prifysgol,' meddai Majella Kavanagh, Tiwtor Staff nyrsio yn y Brifysgol Agored yng Nghymru. 'Fe wnaethant barhau gyda’u hastudiaethau academaidd wrth gefnogi ein gwasanaeth iechyd yn ystod un o'r cyfnodau mwyaf heriol yn ei hanes. Ni orfodwyd yr un ohonynt i wneud hyn - ar wahân i'r rhai oedd angen gwarchod am resymau iechyd, dywedodd ein holl fyfyrwyr wrthym eu bod am gymryd rhan. Diolch i gefnogaeth anhygoel eu tiwtoriaid, tîm cefnogi myfyrwyr y brifysgol a'u cyflogwyr fe wnaethant hefyd lwyddo i barhau â'u hastudiaethau lle oedd modd.'

Mae cynllun gradd nyrsio’r Brifysgol Agored yng Nghymru, sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi cynorthwywyr gofal iechyd i astudio’n hyblyg ar gyfer gradd nyrsio, wrth barhau i weithio yn eu hysbytai lleol neu gartrefi gofal. Daw myfyrwyr o bob un o fyrddau iechyd Cymru, yn ogystal â rhai darparwyr annibynnol.

'Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae nyrsys wedi bod yn ganolog yn y frwydr yn erbyn y feirws ofnadwy hwn,' ychwanegodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru. 'Mae gweld ein myfyrwyr nyrsio yn rheoli llwyth gwaith cynyddol, addasu i amgylchedd sy'n newid yn gyflym ac eto'n parhau'n llwyddiannus gyda'u hastudiaethau yn fy ngwneud yn hynod o falch. Nid yn unig ydyn nhw wedi helpu cleifion, ond maen nhw hefyd wedi defnyddio’r hyn y maen nhw wedi ei ddysgu gyda ni i’r rheng flaen, gan ddatblygu sgiliau a fydd yn ddefnyddiol trwy gydol eu gyrfaoedd fel nyrsys. Da iawn - mae'r wobr yn gwbl haeddiannol!'

Roedd hwn yn gyfnod pan oedd y wyddoniaeth ynghylch y coronafeirws yn newid yn gyson, roedd ymarfer meddygol yn esblygu’n gyson, roedd nifer y cleifion yn cynyddu’n gyflym, roedd staff eu hunain i mewn ac allan o’r gwaith o ganlyniad i gael y coronafeirws, a hyn i gyd ar ben byw gyda'r cyfyngiadau oedd mewn lle i geisio rheoli’r feirws.

Fel myfyrwyr, roedd cymryd rhan yn yr ymateb cenedlaethol i bandemig y coronafeirws yn gyfle nid yn unig i fod yn rhan o'r hyn a oedd, ac sy'n parhau i fod, yn 'foment' fyd-eang hanesyddol, ond yn bwysicach fyth yn gyfle i ddatblygu ein sgiliau nyrsio mewn ffordd na fyddem efallai byth yn ei brofi eto.

Fe ddangoson ni awydd ar unwaith i helpu ac i fod yn rhan o’r timau proffesiynol ledled Cymru, gan ofalu am bobl a oedd yn hynod sâl, a hyn oll yn ystod cyfnod pan oeddem i gyd yn dal i ddysgu’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ofalu a thrin y sawl a oedd yn sâl gyda’r coronafeirws.

Ewa Smaglinska, Myfyrwraig Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyriwr yn eistedd o flaen gliniadur

Dechreuwch y tymor newydd mewn steil gyda £500 gan Brifysgolion Santander!

Mae Santander Universities yn cynnig cyfle i fyfyrwyr y Brifysgol Agored cael hwb ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, gyda 40 o grantiau datblygu £500 ar gael. 

13 Hydref 2021
Clawr y Baromedr Busnes

Adroddiad yn dangos bod prinder sgiliau yn cael effaith niweidiol ar fusnesau yng Nghymru

Adroddiad Baromedr Busnes Y Brifysgol Agored yn datgelu bod prinder sgiliau, sydd wedi gwaethygu yn sgil y pandemig, yn cael effaith niweidiol ar dros hanner y busnesau yng Nghymru

6 Hydref 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891