Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Prifysgolion Cymru yn uno i lansio hwb cymorth i fyfyrwyr sy’n mynd i’r brifysgol

Prifysgolion Cymru yn uno i lansio hwb cymorth i fyfyrwyr sy’n mynd i’r brifysgol

Mae Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru wedi lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU .

Mae Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru wedi lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol' – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU .

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn anodd i fyfyrwyr; i'r rhai sy'n mentro i'r brifysgol eleni gall fod yn amser pryderus, tra bydd gan rieni, gofalwyr a'r rhai sy'n cynghori gwestiynau eu hunain am yr hyn a ddaw yn sgil bywyd prifysgol. Ond mae prifysgolion Cymru wedi dod at ei gilydd i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu paratoi a dod o hyd i gefnogaeth cyn iddynt ddechrau ar eu cyrsiau hyd yn oed.

Mae Hwb Barod ar gyfer Prifysgol - platfform dwyieithog sy'n darparu cefnogaeth ac arweiniad am ddim i'r rhai sy'n astudio yn y pandemig a thu hwnt - yn cynnig cyngor iechyd a lles fel sut i osgoi straen yn yr oes ddigidol, awgrymiadau ymwybyddiaeth ofalgar a sgiliau astudio ymarferol fel rheoli amser ac ysgrifennu adroddiadau.

Bydd y porth hawdd ei ddefnyddio hefyd yn darparu gwybodaeth i feysydd penodol o astudiaeth academaidd a mewnwelediad i fywyd myfyrwyr, o deithiau rhithwir ar y campws, a chefnogaeth cyfoed-i-gyfoed i'r rhai sydd eisoes yn byw mewn llety myfyrwyr, i ddarlithoedd blasu ac awgrymiadau astudio.

Gyda’r gwasanaeth derbyniadau UCAS yn adrodd am gynnydd o 17% mewn ceisiadau i brifysgolion Cymru eleni a dros 130,000 o fyfyrwyr eisoes yn astudio ym mhrifysgolion Cymru, mae’r Hwb yn gobeithio gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae cychwyn prifysgol yn drawsnewidiad pwysig ym mywyd myfyrwyr. Ar gyfer carfan myfyrwyr Blwyddyn 13 eleni, mae'n ddealladwy y bydd pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eu profiad dysgu.

Dyma pam mae prifysgolion Cymru yn falch iawn o fod yn rhan o brosiect Barod ar gyfer Prifysgol, gan gynorthwyo dysgwyr i ddeall mwy am astudio a bywyd prifysgol, a magu hyder ar gyfer y trawsnewid i addysg uwch. Bydd yr adnoddau hyn yn helpu myfyrwyr i wneud y mwyaf o'r nifer fawr o gyfleoedd y bydd eu profiad prifysgol yn eu cynnig.

Lles myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth ac mae prifysgolion Cymru wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr trwy gydol eu profiad prifysgol, eu paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus a darparu’r offer sydd eu hangen arnynt i ffynnu a chyflawni eu nodau.

Yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru

Mae Hwb Barod ar gyfer Prifysgol yn cael ei gynnal gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y platfform OpenLearn ac mae ganddo gyngor ar iechyd meddwl, awgrymiadau ar gyfer lleihau straen a chefnogaeth ymarferol ar gyfer lles myfyrwyr.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella:

'Rydyn ni mor falch ein bod ni wedi gallu datblygu’r adnodd hwn gyda’r prifysgolion eraill yng Nghymru i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n trosglwyddo i astudio mewn prifysgol ar yr adeg anodd hon. Yn y Brifysgol Agored yng Nghymru rydym yn gwybod nad oes myfyriwr 'nodweddiadol' a gobeithiwn y gall unrhyw un sy'n dymuno cymryd ei gamau nesaf mewn addysg uwch ddefnyddio Hwb Barod ar gyfer Prifysgol lle bynnag a phryd bynnag sy'n gweddu orau iddynt a'u helpu i deimlo'n dawel eu meddwl a'u cefnogi .

'Rydym wedi gweld twf sylweddol yn nifer defnyddwyr ein platfform am ddim OpenLearn ers dechrau’r cyfnod clo ac mae'n wych gallu ychwanegu'r adnodd rhagorol hwn at yr amrywiaeth helaeth o ddysgu am ddim sydd eisoes ar y wefan.'

Ymwelwch â hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Doctor Eric Bowers

Eric yn dathlu hanner can mlynedd yn addysgu myfyrwyr yng Nghymru

Daeth cyfeillion, academyddion a chydweithwyr ddoe a heddiw at ei gilydd yr wythnos diwethaf i ddathlu cyfraniad biolegydd i ddysgu o bell yng Nghymru ers hanner can mlynedd.

23 Gorffennaf 2021
Logo ACF

Y Brifysgol Agored ar y frig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Mae myfyrwyr wedi sgorio’r Brifysgol Agored  fel y sefydliad gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr.

15 Gorffennaf 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891