Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ramatu yn gwireddu ei huchelgais i addysgu

Ramatu yn gwireddu ei huchelgais i addysgu

Aeth Ramatu i'r brifysgol yn Nigeria. Bum mlynedd yn ddiweddarach, ar ôl symud i fyw i Gaerdydd, gwnaeth hi ddechrau gwirfoddoli ar gyfer clwb gwaith cartref, a chafodd swydd cynorthwyydd addysgu yn fuan ar ôl hynny.

Mae addysgu bob amser wedi bod yn agos at galon Ramatu, ond nid oedd hi erioed yn meddwl y byddai'n cael yr amser i astudio i fod yn athrawes amser llawn oherwydd ei hamserlen brysur. Ond mae cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion newydd Y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi rhoi cyfle iddi wireddu ei huchelgais. Mae'n parhau i gael cyflog drwy weithio, ond mae'n astudio ar gyfer ei chymhwyster yn rhan amser.

‘Rwy'n dod o Nigeria lle cwblheais radd mewn daeareg,’ meddai Ramatu. ‘Rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i addysgu, a phan symudais i Gymru i fyw yn 2005, roedd yn amgylchedd hollol newydd i mi.

‘Dywedodd un o'm ffrindiau wrthyf am Y Brifysgol Agored, gan fynnu mai hwn fyddai'r llwybr gorau i mi am fod teulu gennyf a bod angen i unrhyw astudio y byddwn yn ei wneud fod yn hyblyg. Roedd y broses gwneud cais yn syml. Roeddwn i wrth fy modd pan gefais yr alwad ffôn i ddweud fy mod wedi cael lle.’

Ysbrydoliaeth

Mae Ramatu bob amser wedi bod yn awyddus i addysgu. Pan symudodd i Gymru, daeth i gysylltiad â diwylliant newydd, a phan gafodd blant, newidiodd ei safbwynt yn llwyr.

‘Mae pawb yn dweud wrthyf pa mor garedig ydwyf gyda'r plant a pha mor agored ydyw'r plant gyda fi,’ meddai.  ‘Rwy'n dwlu ar fathemateg hefyd, felly roedd addysgu'r pwnc hwnnw yn berffaith i fi.'

‘Mae fy nghydweithwyr gwych wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi. Rydym yn cefnogi ein gilydd ac yn helpu ein gilydd mewn unrhyw ffordd bosibl. Rwyf hefyd yn cael ysbrydoliaeth gan fy nheulu, sydd wedi bod mor gefnogol. Fy ngŵr wnaeth fy annog i wneud y TAR ac mae fy mhlant mor amyneddgar pan dwi'n gorfod astudio. Maen nhw wedi fy helpu i fynd i'r afael â heriau ac yn fy atgoffa i gario ymlaen bob dydd.’

Y genhedlaeth nesaf

Fel llawer o ddarpar athrawon, mae Ramatu yn frwdfrydig am y gwahaniaeth y gall ei wneud i ddyfodol ei disgyblion, ac mae'n credu bod addysgu yn cynnig ffordd iddi roi rhywbeth yn ôl.

‘Addysgu yw popeth,’ meddai Ramatu ‘Mae angen i chi allu gwrando'n dda a chyfathrebu'n dda, mae angen i chi ddangos esiampl iddynt.  Rwyf wedi dysgu bod yna lawer mwy i fod yn athro na sefyll o flaen ystafell ddosbarth yn unig.

‘Er bod poblogaeth Caerdydd yn mynd yn fwyfwy amrywiol o ran ethnigrwydd, nid oes digon o athrawon o leiafrifoedd ethnig. Rwyf am helpu i gynrychioli'r gymuned ethnig leiafrifol yn y sector addysg,’ meddai.

Ramatu Mustapha, Myfyriwr TAR

Cwrs TAR Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Fel cyrsiau eraill Y Brifysgol Agored, cynhelir cwrs TAR y Brifysgol Agored yng Nghymru ar-lein, ac mae modd i fyfyrwyr wneud llawer o'r dysgu ar adeg sy'n addas iddynt hwy.  Mae'n cymryd dwy flynedd, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar ymrwymiadau eraill megis eu gwaith a'u teuluoedd.

Mae'r TAR yn arwain at statws athro cymwysedig ar lefel gynradd neu uwchradd, a gellir ei hastudio naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae dwy ffordd i ddilyn y llwybr TAR: llwybr cyflogedig ar gyfer pobl fel Ramatu sydd eisoes yn gweithio mewn ysgol neu sydd ag ysgol sy'n barod i'w noddi, neu lwybr rhan amser lle mae dysgwyr yn cael profiad addysgu ar y safle yn un o ysgolion partner Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Mae'r ddau lwybr yn rhoi cyfle i fyfyrwyr roi theori ar waith, gyda chefnogaeth eu tiwtor cwricwlwm arbenigol a mentor personol yn yr ysgol.

‘Mae ein mentoriaid yn wych’ meddai Ramatu. ‘Rydym yn cwrdd yn rheolaidd i sôn am ffyrdd o wella ein harferion addysgu yn y dyfodol.  Rwy'n teimlo fy mod yn rhan o system gymorth gref, sy'n wych.’

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am TAR Y Brifysgol Agored yng Nghymru a dechrau ar eich taith addysgu.. 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Doctor Eric Bowers

Eric yn dathlu hanner can mlynedd yn addysgu myfyrwyr yng Nghymru

Daeth cyfeillion, academyddion a chydweithwyr ddoe a heddiw at ei gilydd yr wythnos diwethaf i ddathlu cyfraniad biolegydd i ddysgu o bell yng Nghymru ers hanner can mlynedd.

23 Gorffennaf 2021
Logo ACF

Y Brifysgol Agored ar y frig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Mae myfyrwyr wedi sgorio’r Brifysgol Agored  fel y sefydliad gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr.

15 Gorffennaf 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891