Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn helpu darparu hyfforddiant arlein i weithwyr ar ffyrlo yn ystod pandemig y coronafeirws

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn helpu darparu hyfforddiant arlein i weithwyr ar ffyrlo yn ystod pandemig y coronafeirws

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant ar-lein ar gyfer y gweithlu ar ffyrlo o ganlyniad i coronafeirws (COVID-19). Cyhoeddodd y Gweinidog ar gyfer yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates y pecyn cymorth ar ddydd Llun 20 Ebrill.

Nod y ddarpariaeth e-ddysgu anffurfiol sydd wedi’i lansio o’r newydd yw helpu gweithwyr ar ffyrlo i wella eu lefelau gwybodaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gefnogi lles eu meddwl a’u helpu i baratoi ar gyfer y dyfodol.

Gall dysgwyr brwd ymweld â gwefan Cymru’n Gweithio a chael eu cyfeirio at amrywiaeth o adnoddau ar-lein am ddim a fydd yn eu helpu i loywi eu cyfres o sgiliau.

Mae hwn yn gyfnod eithriadol heriol ac anodd i ni i gyd. Rydyn ni eisiau cefnogi’r gweithwyr hynny sydd ar ffyrlo a darparu cyfleoedd hawdd a hwylus iddynt i wella eu sgiliau, cynnal iechyd eu meddwl ac, o bosib, meddwl am eu hopsiynau gyrfaol yn y dyfodol.'

Hefyd bydd gweithwyr sy’n rhoi amser i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd yn hynod ddefnyddiol wrth i ni i gyd weithio i sicrhau bod economi Cymru yn y sefyllfa orau bosib i fownsio’n ôl o’r pandemig yma.'

Drwy’r fenter yma rydyn ni’n darparu amrywiaeth eang o adnoddau dysgu ar-lein am ddim, gyda llawer ohonynt yn ddwyieithog, gan ddarparwyr dibynadwy fel y Brifysgol Agored ac fe hoffwn i annog ein gweithlu ar ffyrlo i edrych ar beth sydd ar gael iddynt.

Ken Skates
Gweinidog ar gyfer yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dywedodd Nikki Lawrence, prif weithredwr Gyrfa Cymru:

'Rydyn ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod ansicr i lawer o bobl sydd wedi cael eu rhoi ar gyfnod ffyrlo ac mae ein gwasanaeth Cymru’n Gweithio yma i helpu'.

'Drwy godi ymwybyddiaeth o amrywiaeth o e-ddysgu anffurfiol y gall pobl ei gwblhau ar-lein, fe allwn ni eu cefnogi i wella eu sgiliau presennol, dysgu rhywbeth newydd a chefnogi eu lles.'

Ychwanegodd Louise Casella, cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru:

'Mae aros gartref am y cyfnod estynedig yma’n heriol i’r rhan fwyaf ohonom ni, ond mae’n achosi ansicrwydd mawr i staff sydd wedi cael eu gosod ar absenoldeb ffyrlo. Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae cyfle i bobl ddysgu rhywbeth newydd gartref a darparu ysgogiad y mae ei wir angen a hwb i les.'

'Gall dysgu ar-lein gyda’r Brifysgol Agored helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd a gwella eu gwybodaeth am bwnc, yn barod ar gyfer pan maent yn dychwelyd i’r gwaith. Mae gan y Brifysgol Agored arbenigedd a gallu byd-eang o ran darparu dysgu ar-lein ac mae ein holl gyrsiau byr ni ar ein platfform OpenLearn am ddim. Gall defnyddwyr gofrestru fel maent yn dymuno a dysgu yn eu hamser eu hunain, gan ddilyn y cwrs ochr yn ochr â’u cyfrifoldebau eraill.'

'Drwy OpenLearn, mae gennym ni amrywiaeth eang o fwy na 1,000 o gyrsiau byr gan gynnwys adrannau ar reoli iechyd a lles y meddwl, gwybodaeth am COVID-19 ar gyfer staff nyrsio a gofal iechyd, ac adnoddau i helpu busnesau yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae gennym ni rai cyrsiau sydd wedi cael eu creu yng Nghymru, ac eraill sydd o ddiddordeb i Gymru neu ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau ar Entrepreneuriaeth Wledig, Sgiliau Bob Dydd mewn Saesneg a Mathemateg, a chwrs dechreuwyr ar gyfer dysgwyr Cymraeg.'

Mae’r adnoddau ar-lein am ddim yn cynnwys:

Hefyd mae gwybodaeth a chyngor a chyfarwyddyd gyrfaol proffesiynol ar gael o hyd dros y ffôn, ar-lein a thrwy gyfleuster sgwrsio ar y we Cymru’n Gweithio.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Doctor Eric Bowers

Eric yn dathlu hanner can mlynedd yn addysgu myfyrwyr yng Nghymru

Daeth cyfeillion, academyddion a chydweithwyr ddoe a heddiw at ei gilydd yr wythnos diwethaf i ddathlu cyfraniad biolegydd i ddysgu o bell yng Nghymru ers hanner can mlynedd.

23 Gorffennaf 2021
Logo ACF

Y Brifysgol Agored ar y frig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Mae myfyrwyr wedi sgorio’r Brifysgol Agored  fel y sefydliad gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr.

15 Gorffennaf 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891