Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol yn anrhydeddu'r actores Helen Griffin a'r ymgyrchwraig Shahien Taj

Y Brifysgol yn anrhydeddu'r actores Helen Griffin a'r ymgyrchwraig Shahien Taj

Actress Helen Griffin and campaigner Shahien Taj

Mae dwy wraig flaenllaw yn niwylliant a chymdeithas Cymru wedi cael graddau er anrhydedd gan Y Brifysgol Agored.  Cafodd yr actores a'r ddigrifwraig Helen Griffin, ac arweinydd a ymgyrchwraig elusen Shahien Taj, eu hanrhydeddu â gradd Doethur er Anrhydedd Y Brifysgol Agored mewn seremoni yng Nghaerdydd ddydd Gwener (14 Hydref).

Casglodd y graddedigion anrhydeddus eu doethuriaethau ochr yn ochr â mwy na 350 o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored ledled Cymru, a thu hwnt, a gafodd eu gradd yn y seremoni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cafodd Ms Griffin ei hanrhydeddu gan y Brifysgol am ei chyfraniad eithriadol i addysg a diwylliant yn cynnwys y ffilm arobryn Little White Lies; ei sioe un ferch Caitlin, wedi ei seilio ar fywyd gwraig Dylan Thomas; a llu o ddramâu, sgriptiau ffilmiau ac ymddangosiadau teledu.

Cafodd Ms Taj ei chyflwyno â'i gradd anrhydedd er mwyn cydnabod ei chyfraniad i wasanaethau cyhoeddus; ar ôl ymroi ei bywyd i roi grym i ferched Mwslimaidd, eu plant a'u teuluoedd fel hyrwyddwr i'r gymuned ac fel cynghorwr y gellir ymddiried ynddi ar bolisi cenedlaethol.

Meddai Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru:

"Mae'n bleser ac yn anrhydedd gallu cydnabod Helen a Shahien yn y seremoni raddio eleni a'u cyflwyno â'r graddau er anrhydedd.  Mae eu gwaith, er mewn meysydd hollol wahanol, yn rhannu ymrwymiad cyffredin i gyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol sy'n cyd-fynd yn berffaith â chenhadaeth Y Brifysgol Agored. Mae Cymru yn ffodus iawn i gael llysgenhadon hynod o angerddol dros gydraddoldeb ac i'w cymunedau ac mae'n fraint cael dathlu eu llwyddiannau ochr yn ochr â rhai o'n myfyrwyr sydd yr un mor ysbrydoledig."

 

“Rwy’n rhyfeddu ac yn falch iawn o gael Doethuriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol Agored, yr unig brifysgol gwirioneddol gydraddol mewn system addysg wedi’i thrwytho gan anghydraddoldeb.” 

dywedodd Ms Griffin, Wrth dderbyn ei doethuriaeth er anrhydedd

“Rwy’n falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r Brifysgol Agored. Mae’n cyd-fynd â fy ngwerthoedd i fy hunan – gan ddefnyddio dulliau cymunedol i rymuso unigolion, goresgyn rhwystrau cymdeithasol ac economaidd ac ymestyn gorwelion a gobeithion. Bu’n anrhydedd cael sefyll ymysg cymaint o raddedigion ar y diwrnod y derbyniont gydnabyddiaeth am eu gwaith caled, a gallu rhannu yn eu llawenydd a’u hymdeimlad o gyflawniad.”

dywedodd Ms Taj, Wrth siarad am ei doethuriaeth er anrhydedd o'r Brifysgol Agored

 

Roedd y seremoni ddydd Gwener yn ddathliad ar gyfer dros 350 o fyfyrwyr, gyda llawer ohonynt wedi goresgyn heriau personol mawr i gwblhau eu hastudiaethau gyda'r Brifysgol Agored.  Mae llawer o fyfyrwyr y Brifysgol Agored yn dewis astudio'n hyblyg er mwyn sicrhau bod eu haddysg yn cyd-fynd â'u gwaith, eu teulu neu gyfrifoldebau gofalu. Daeth graddedigion o bob oedran a phob cefndir o bob cwr o Gymru a thu hwnt, i'r seremoni, gyda phob un yn rhannu penderfyniad diysgog i gyflawni eu potensial.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Dysgwyr yng ngorllewin Cymru yn cymryd eu camau cyntaf tuag at addysg uwch

Mae partneriaeth rhwng sefydliad cyflogaeth yn Sir Gaerfyrddin a'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cefnogi nifer o bobl leol i gofrestru ar gyfer dysgu ffurfiol, er eu bod wedi wynebu rhwystrau i addysg yn gynharach mewn bywyd.

4 Mai 2022
Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella

Cyfarwyddwr y brifysgol ymhlith cymrodyr newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella ymhlith 66 o Gymrodyr newydd sydd wedi'u hethol i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

3 Mai 2022
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891