Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Yn galw ar raddedigion a'r rhai sydd am newid gyrfa: Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer llwybr arloesol i ddod yn athro yng Nghymru

Yn galw ar raddedigion a'r rhai sydd am newid gyrfa: Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer llwybr arloesol i ddod yn athro yng Nghymru

OU in Wales student Michael Rees sitting in a meadow

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cwrs TAR 2022 – llwybr i ddod yn athro cynradd neu uwchradd. Mae'r cwrs yn arwain at Statws Athro Cymwysedig a chaiff ei addysgu naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae cwrs TAR Y Brifysgol Agored yn para dwy flynedd ac mae'n cyfuno astudiaethau academaidd â lleoliadau yn un o ysgolion partner y Brifysgol ledled Cymru. Gall myfyrwyr sydd eisoes yn gweithio mewn ysgol ddewis llwybr cyflogedig a chyfuno eu hastudiaethau â'u swydd. Gall myfyrwyr ar lwybr rhan-amser Y Brifysgol Agored ddysgu ar y cyd â'u hymrwymiadau eraill a chwblhau lleoliadau mewn ysgol bartner.

Mae Ramatu Mustapha, sy'n fam i dri o blant, wedi bod yn frwd dros addysgu erioed. Astudiodd ddaeareg yn y brifysgol yn Nigeria, cyn symud i Gymru yn 2005. Bum mlynedd yn ddiweddarach, dechreuodd wirfoddoli mewn clwb gwaith cartref yng Nghaerdydd, a chafodd swydd cynorthwyydd addysgu yn fuan ar ôl hynny.

Drwy ddilyn cwrs Y Brifysgol Agored, mae'n cael cyflog wrth weithio'n llawn amser fel athrawes heb gymhwyso ac mae'n astudio am 20 awr yr wythnos ar gyfer gradd TAR mewn Mathemateg.

Dywedodd Ramatu:

“Dywedodd un o'm ffrindiau wrthyf am Y Brifysgol Agored, gan fynnu mai hwn fyddai'r llwybr gorau i mi am fod teulu gennyf a bod angen i unrhyw astudio y byddwn yn ei wneud fod yn hyblyg.

“Rwyf wedi bod yn awyddus i addysgu erioed. Mae pawb yn dweud wrthyf pa mor garedig ydwyf gyda'r plant a pha mor agored y mae'r plant gyda fi. Rwy'n dwlu ar fathemateg hefyd, felly roedd addysgu'r pwnc hwnnw yn berffaith i fi. “

Mae Michael Rees yn fyfyriwr TAR arall sy'n gweithio fel technegydd gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Rhydywaun yn Rhondda Cynon Taf. Cymraeg a Gwyddoniaeth: dau bwnc sydd wedi bod yn bwysig iddo erioed.

Yn 2020, pan oedd yn 23 oed, penderfynodd gyfuno ei ddiddordebau drwy ddod yn athro mewn ysgol uwchradd Gymraeg, gan astudio cwrs TAR mewn gwyddoniaeth gyda'r Brifysgol Agored.

Dywedodd Michael:

“I ddechrau, clywais am Y Brifysgol Agored ar wefan Llywodraeth Cymru. Roeddwn yn edrych ar lwybrau i addysgu a fyddai'n caniatáu i mi ennill arian o hyd. Yna es ar wefan Y Brifysgol Agored, gwneud cais, a dyma fi'n astudio ar gyfer y cwrs TAR.

“Mae'n waith caled, ond mae'n rhoi cymaint o foddhad i mi. Mae cael y cyfle i ysbrydoli disgyblion a'u gweld yn dysgu gennych yn ardderchog!”

Dywedodd Sarah Stewart, Cyfarwyddwr rhaglen TAR y Brifysgol Agored yng Nghymru:

“Ers ein lansiad ym mis Hydref 2020, rydym wedi croesawu mwy na 280 o fyfyrwyr newydd i’r proffesiwn addysgu ledled Cymru, gan astudio ar draws feysydd Cynradd ac Uwchradd, ac arbenigo mewn ystod o bynciau pwysig a thrwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

“Mae'r pandemig byd-eang wedi dangos y rôl ganolog y mae ysgolion yn ei chwarae yn ein cymunedau a'r rhan hanfodol y mae athrawon yn ei chwarae yn addysg a lles plant a'n pobl ifanc. Gyda datblygiad y Cwricwlwm newydd i Gymru, ni fu erioed amser mwy gwerth chweil i ddod yn athro.”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar sut i gofrestru ar gyfer cwrs TAR y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Graphic Image of various fake news articles

Ffilm newydd yn archwilio newyddion ffug a'i effaith ar ddemocratiaeth yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cynhyrchu ffilm newydd sy'n archwilio twf camwybodaeth a thwyllwybodaeth a'u heffaith niweidiol ar ddemocratiaeth

24 Ionawr 2022
Image of openlearn page

15 mlynedd ers sefydlu safle dysgu am ddim y Brifysgol Agored gan gyrraedd 100m o ymwelwyr

Mae safle dysgu am ddim Y Brifysgol Agored, OpenLearn, yn dathlu carreg filltir ar ôl cyrraedd 100 miliwn o ymwelwyr yn ystod y 15 mlynedd ers iddo gael ei lansio.

13 Ionawr 2022
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891