Skip to content

Toggle service links

Generic person specification

As an associate lecturer, you should have

 • a degree or equivalent, or a professional or vocational qualification in the subject area you wish to teach
 • an appreciation of how adults learn and an appreciation of study skills
 • the ability and willingness to promote the learning of adults through correspondence tuition, telephone and face-to-face tuition and, where appropriate, online tuition
 • the ability to use information and communication technology in teaching and supporting students and communicating with other areas of the OU
 • the ability to work with students from diverse educational, cultural and work backgrounds
 • the ability to work with students with disabilities
 • a commitment to student-centred learning
 • an understanding of and commitment to equal opportunities policies and practices
 • an organised and systematic approach to work
 • the potential to work successfully in a team and the potential to work independently
 • good written and oral communication skills
 • a commitment to personal staff development
 • availability and accessibility to students
 • ability to travel to designated tutorial centres.

All teaching is in English and your proficiency in the English language should be adequate to meet the requirements of the role.

 

Manyleb person gyffredinol

Fel darlithydd cyswllt, dylai fod gennych y canlynol

 • gradd neu gymhwyster cyfatebol, neu gymhwyster proffesiynol neu alwedigaethol yn y maes pwnc rydych yn dymuno ei addysgu
 • gwerthfawrogiad o'r ffordd mae oedolion yn dysgu a gwerthfawrogiad o sgiliau astudio
 • y gallu a'r parodrwydd i hyrwyddo dysgu oedolion drwy ddysgu drwy ohebiaeth, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb a, lle y bo'n briodol, dysgu ar-lein
 • y gallu i ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu wrth addysgu a chefnogi myfyrwyr a chyfathrebu â meysydd eraill Y Brifysgol Agored
 • y gallu i weithio gyda myfyrwyr o gefndiroedd addysgol, diwylliannol a gwaith amrywiol
 • y gallu i weithio gyda myfyrwyr ag anableddau
 • ymrwymiad i ddysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr
 • dealltwriaeth o bolisïau ac arferion cyfle cyfartal ac ymrwymiad iddynt
 • ymagwedd drefnus a systematig at waith
 • y potensial i weithio'n llwyddiannus mewn tîm a'r potensial i weithio'n annibynnol
 • sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da
 • ymrwymiad i ddatblygiad personol staff
 • argaeledd a hygyrchedd i fyfyrwyr
 • y gallu i deithio i ganolfannau tiwtora dynodedig.

Yr iaith addysgu yw Saesneg a dylai eich hyfrededd yn Saesneg fod yn ddigonol i fodloni holl ofynion y rôl.