Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Dewch i gwrdd â'n myfyrwyr

Dewch i gwrdd â'n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Nid ydym yn brifysgol sy'n derbyn un math o fyfyriwr yn unig, credwn fod pob dysgwr yn unigryw.

Mae gan ein myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr ledled Cymru eu cefndiroedd, nodau, a straeon eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith. Cewch air gan rai o'n myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr isod wrth iddynt rannu eu taith gyda’r Brifysgol Agored.

Os ydych wedi eich ysbrydoli gan straeon rhyfeddol ein myfyrwyr, edrychwch ar ein hystod o gyrsiau. Archwiliwch yr hyn sy’n bosib pan rydych yn dysgu o amgylch eich bywyd gyda’r Brifysgol Agored.

Gofynnwch am eich prosbectws

Ramatu o Gaerdydd

Mae Ramatu yn astudio i fod yn athrawes ar ein rhaglen TAR newydd. Symudodd o Nigeria i Gymru ac mae hi wastad wedi bod ag angerdd dros addysgu.

Mae’r Brifysgol Agored wedi rhoi’r cyfle i Ramatu astudio yn ei hamser ei hun a bod yn esiampl ar gyfer ei theulu a’i myfyrwyr.

Mark o Landysul

Roedd Mark yn gweithio mewn bar wrth astudio yn y Brifysgol Agored er mwyn cyllido ei radd. Nawr mae'n cychwyn ei swydd gyntaf yn y diwydiant TG, ac mae’n gobeithio y bydd hyn yn gychwyn ar yrfa newydd iddo.

Enillodd Mark Wobr Syr John Daniels am y sgôr gorau mewn Cyfrifiadura a TG yn y seremoni raddio yng Nghaerdydd yn 2019.

Rachel o Ystalyfera

Fel rhiant sengl, dysgodd Rachel fod y Brifysgol Agored yn rhoi’r hyblygrwydd angenrheidiol iddi astudio ar gyfer gradd, tra’n gweithio ac yn gofalu am ei dau fab.

Gyda chefnogaeth ei thiwtor, ei theulu a’i chyflogwr, graddiodd gyda BA (Anrh) mewn Gwaith Cymdeithasol a hi yw’r person cyntaf yn ei theulu i gael gradd.

Gemma o Rydaman

Dewisodd Gemma astudio gyda’r Brifysgol Agored oherwydd ei hyblygrwydd. Gall amserlennu ei hastudio o amgylch dyddiau pan fydd hi’n teimlo’n sâl neu wedi cael apwyntiadau ysbyty oherwydd salwch tymor hir.

Mae ei thiwtoriaid wedi rhoi cymaint o gefnogaeth iddi a nawr mae hi’n pwyso a mesur ei hopsiynau gyrfaol ar gyfer y dyfodol.

Alireza o Gasnewydd

Mae Alireza yn astudio gradd meistr mewn Peirianneg Dŵr a Sifil. Fel myfyriwr tramor roedd angen iddo lwyddo yn ei arholiad IELTS i sicrhau lle ar y cwrs.

Defnyddiodd ein cyrsiau ar-lein am ddim Everyday English i ymarfer siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar gyfer yr arholiad ac erbyn hyn mae wedi cychwyn ar ei gwrs meistr yn y brifysgol.

Ashleigh o Abertawe

Aeth Ashleigh i mewn i waith yn syth ar ôl gadael y coleg. Penderfynodd ei bod am gychwyn gradd, ond nid oedd eisiau rhoi'r gorau i'w swydd.

Roedd hyblygrwydd y Brifysgol Agored yn golygu ei bod yn gallu aros mewn gwaith ac ennill profiad gwerthfawr wrth astudio at ei gradd.

Lauren o Gaernarfon

Rhoddodd y Brifysgol Agored yr hyblygrwydd i Lauren helpu ei rhieni ar y fferm a gwireddu ei breuddwyd o ddilyn gyrfa fel athrawes Saesneg.

Llwyddodd y cymorth a dderbyniodd gan y Brifysgol Agored iddi gyflawni ei nodau.

Charlotte o Dreorci

Mae gan Charlotte raddau TGAU gwych, ond ar ôl cael ei bwlio'n ddifrïol gan fyfyrwyr ac athrawon gadawodd yr ysgol heb gymwysterau Lefel Uwch.

Rhoddodd y Brifysgol Agored yr hyder i Charlotte astudio eto. Bellach, mae hi wedi sefydlu ei chwmni ei hun fel siaradwr gwrth-fwlio ryngwladol.

Dr John Evans o Rhydaman

Yn 1970, roedd Dr John Evans ddwy filltir dan ddaear ym Mhwll Glo Cwmgwili, Sir Gaerfyrddin pan ddaeth ar draws hysbyseb y Brifysgol Agored mewn cylchgrawn i'r glowyr.

Rhwygodd yr hysbyseb o'r cylchgrawn, aeth ag ef gartref a gwneud cais ar gyfer y Brifysgol Agored ar unwaith, gan ddod yn un o'r myfyrwyr cyntaf yng Nghymru i ymuno â'r brifysgol.