Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Gweithio gyda ni

Gweithio gyda ni

Sut hoffech chi helpu rhywun i newid eu bywyd? Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU. Yn unigryw, rydym yn gweithredu ym mhob un o bedair gwlad y DU.

Ein gweledigaeth yw gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod buddion dysgu o bell a rhan-amser yn cael eu cydnabod a'u mwynhau gan nifer cynyddol o ddysgwyr yng Nghymru gyda'r Brifysgol Agored, gan wneud addysg uwch yn hygyrch i bawb.

Swyddi

Uwch-reolwr, Ffioedd a Chyllid

Salary: £43,414-£51,805

37 awr yr wythnos; Cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 2025

Dyddiad cau: 13 Hydref, 2022 - 12:00pm

Mae hon yn rôl newydd wedi'i lleoli o fewn ein Canolfan Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr. Yr ydym yn chwilio am berson brwdfrydig, hunan-ddisgybledig sy'n gallu aml-dasgio, gyda'r gallu i weithio'n effeithiol dan bwysau. Mae profiad o gymorth arian mewn Addysg Uwch, yn ogystal â gweithio gyda pholisïau a rheoliadau a'u rhoi ar waith, yn hanfodol.

Addysgu gyda'r Brifysgol Agored

Mae ein gwefan recriwtio tiwtoriaid yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddysgu mwy am ein swyddi addysgu ac mae'n cynnwys manylion ein swyddi addysgu gwag cyfredol a sut i wneud cais o fewn Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg.
 

Swyddi tiwtora


Pam fod gweithio gyda ni yn brofiad buddiol

Buddiannau:

Mae'r Brifysgol Agored yn sefydliad dysgu cynyddol a arweinir gan yr egwyddorion craidd o fod yn agored a chael mynediad at gyfleoedd. Mae'r gwobrau a'r buddiannau rydym yn eu cynnig i'n staff yn adlewyrchu hyn.

  • Rydym yn cynnig cyflogau cystadleuol i'n galluogi i recriwtio a chadw unigolion o'r radd flaenaf.

  • I wobrwyo eich gwaith caled ac i gael cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith, rydym yn cynnig hawl am wyliau blynyddol hael o hyd at 33 diwrnod ar gyfer staff academaidd, yn ogystal â gwyliau'r banc a gwyliau cyhoeddus.

  • Rydym yn credu y dylai pawb sydd am gyflawni eu potensial allu ennill a dysgu, ac felly rydym yn cynnig cyfleoedd i staff astudio tra'n gweithio a gallwn dalu eich ffioedd ar gyfer ein cyrsiau. Mae ein tîm bywiog a dynamig yn datblygu'n barhaus ac felly mae hyn yn fudd gwych i ddatblygu.

  • Mae gan staff yr opsiwn i gyfrannu at gynllun pensiwn deniadol sef Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS). 

    Gellir cael rhagor o wybodaeth am fuddiannau staff yma.

Ble rydym ni?

Mae swyddfa'r Brifysgol Agored yng Nghymru yng nghanol bywiog Dinas Caerdydd.  Rydym wedi ein lleoli yn Stryd y Tollty, gyferbyn â John Lewis a gwesty'r Marriot. Gan ein bod yng nghanol y ddinas, rydym yn hygyrch iawn ac mae gorsaf drenau Caerdydd Canolog bum munud i ffwrdd ar droed, ac mae sawl llwybr bysiau i gyrraedd canol dinas Caerdydd sy'n arwain at ein swyddfa.

Yr olygfa ar fap


Wyddech chi?

  • Mae ein gwaith ymchwil a datblygu arloesol ac arweiniol ymhlith y traean uchaf o brifysgolion y DU. Mae'n dylanwadu ar bolisïau ac arferion ar lefelau lleol a byd-eang.

  • Mae dros 14,500 o fyfyrwyr dros Gymru gyfan yn astudio gyda'r Brifysgol Agored ar hyn o bryd.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws