You are here

  1. Hafan
  2. Arweinydd y brifysgol yn galw am chwyldroi system ariannu prifysgolion, wrth iddi ymadael â’i swydd

Arweinydd y brifysgol yn galw am chwyldroi system ariannu prifysgolion, wrth iddi ymadael â’i swydd

Louise Casella giving a speech

Ddydd Llun 22 Mai, traddododd cyfarwyddwr y Brifysgol Agored (OU) yng Nghymru, Louise Casella, brif araith mewn digwyddiad arbennig i drafod dyfodol addysg uwch yng Nghymru.

Trefnwyd Dinesydd:Myfyriwr –darparu addysg drydyddol ar gyfer anghenion Cymru'r dyfodol gan y Brifysgol Agored yng Nghymru i drafod agenda ‘myfyrwyr fel dinasyddion’ Llywodraeth Cymru a sut y gellid ail-ddychmygu’r sector prifysgolion ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Yn yr araith, rhybuddiodd Louise Casella yn erbyn peryglon mesur gwerth prifysgolion ar sail canlyniadau economaidd i fyfyrwyr yn unig. Dywedodd y dylid rhoi llawer mwy o sylw i fuddion cymdeithasol addysg, a galwodd ar y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) arfaethedig i newid yn sylweddol sut y caiff prifysgolion yng Nghymru eu hariannu.

Jeremy Miles giving a speech

Yn ymuno â hi roedd y Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles AS, a nododd mwy o fanylion am agenda ‘myfyrwyr fel dinasyddion’ Llywodraeth Cymru.

Yn ystod ei araith, amlinellodd y Gweinidog mai addysg yw’r polisi addysg a chyfiawnder cymdeithasol gorau, ac esboniodd sut mae creu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, sydd â dyletswydd statudol i hybu dysgu gydol oes, yn weithred sy’n tarfu ar y gyfundrefn bresennol.

Cadarnhaodd y Gweinidog hefyd fod gwaith ar gychwyn i archwilio sut mae modd galluogi myfyrwyr i fenthyg mwy er mwyn cyllido astudiaethau rhan-amser.

Wrth siarad yn ystod y digwyddiad, dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru:

“Os system sy’n cefnogi cymunedau ac sy’n cynhyrchu dysgwyr sy’n cyfrannu at gymdeithas yw ein gweledigaeth ni ar gyfer addysg uwch, y cwestiwn sydd angen ei ateb ar fyrder yw: sut dylid strwythuro’r system honno fel bod pobl yn gallu mynd a dod, rhoi a chymryd, gydol eu holl fywydau, mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw?

Panel of speakers having a discussion at event

“Yr ateb yw system gyllido llawer mwy hyblyg, llawer mwy ymatebol, a llawer mwy ymaddasol.

“Un lle nad oes unrhyw un fodd neu ffordd o gyflenwi addysg ar ei cholled.

“Un sy’n cynnig uniondeb yn hytrach na diffyg uniondeb, ac sy’n caniatáu sefydliadau i gydweithio i ddarparu’r math o gyfleoedd dysgu y mae myfyrwyr a dinasyddion fel ei gilydd yn eu dymuno’n arw.

"Ac un sydd yn ein hannog ni i feddwl yn radical am yr hyn rydym yn ei gynnig.”

Rhwng y ddwy araith, bu panel o arbenigwyr addysg, dan gadeiryddiaeth y cyn-Aelod Cynulliad Nerys Evans, yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa. Roeddent yn cynnwys:

  • Louise Casella, cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru
  • David Kernohan, dirprwy olygydd WonkHE
  • David Hagendyk, prif weithredwr ColegauCymru
  • Ceri Doyle, prif weithredwr Cartrefi Dinas Casnewydd

Hon oedd araith gyhoeddus olaf Louise Casella fel cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn dilyn ei chyhoeddiad yn gynharach yn y flwyddyn y bydd yn ymddeol ym mis Mehefin.

Yn ystod ei sylwadau yntau, talodd y Gweinidog deyrnged i arweinyddiaeth Mrs Casella y Brifysgol Agored yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd diwethaf, a’r cyfraniadau y mae wedi eu gwneud i fywyd cyhoeddus Cymru ar hyd ei gyrfa.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Menyw yn crio yn dal ffôn symudol

Pedair o bob pump o fenywod a merched yng Nghymru wedi derbyn cam-driniaeth ysgrifenedig ar gyfryngau cymdeithasol

Mae 81% o fenywod a merched yng Nghymru yn cael eu cam-drin trwy destun ar y cyfryngau cymdeithasol. 

7 Medi 2023

Myfyrwyr o Gymru yn ennill grant i gefnogi eu syniadau busnes

Mae tri myfyriwr o’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ennill grant i gefnogi eu syniadau busnes fel rhan o gystadleuaeth a gynhelir gan y Brifysgol Agored ar gyfer fyfyrwyr entrepreneuriaid - sef yr Open Business Creators Fund.

14 Awst 2023
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891