Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Gweithio gyda ni

Gweithio gyda ni

Sut hoffech chi helpu rhywun i newid eu bywyd? Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU. Yn unigryw, rydym yn gweithredu ym mhedair gwlad y DU.

Ein gweledigaeth yw cydweithio er mwyn sicrhau bod nifer gynyddol o ddysgwyr yng Nghymru yn cydnabod ac yn mwynhau buddiannau dysgu o bell hyblyg a rhan-amser gyda'r Brifysgol Agored, gan sicrhau bod addysg uwch yn agored i bawb.

Yn 2019, byddwn yn dathlu 50 mlynedd ers ei sefydlu, felly ymunwch â'n tîm angerddol a brwdfrydig sy'n tyfu i'n helpu i lunio'r hanner can mlynedd nesaf a thu hwnt.

Tiwtor Cwricwlwm Gwyddoniaeth, TAR – Cymru
Llawn amser - Cytundeb penodol o bedair blynedd (Ystyrir cytundeb rhan amser ar 0.8CALl)
25 Medi, 2019 – 12:00 canol dydd
£41,526-£49,553

Deiliad y rôl fydd arweinydd TAR Gwyddoniaeth Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, partneriaid ysgol ac eraill er mwyn sicrhau ansawdd a chyflwyno'r rhaglen ledled Cymru drwy diwtora o bell a wneir ar-lein. Byddwch yn athro addysgu o bell ar-lein sy'n gallu ysbrydoli, gyda phrofiad helaeth o addysgu athrawon. Bydd y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ag athrawon dan hyfforddiant yn Gymraeg ac yn Saesneg yn allweddol i'r gwaith o gyflwyno'r rhaglen ddwyieithog hon.

Addysgu gyda’r Brifysgol Agored

Mae ein gwefan recriwtio tiwtoriaid yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddysgu mwy am y rolau addysgu hyn ac mae'n cynnwys manylion am ein swyddi addysgu gwag presennol a sut i wneud cais.

Swyddi tiwtora gwag


Pam fod gweithio gyda ni yn brofiad buddiol

Buddiannau:

Mae'r Brifysgol Agored yn sefydliad dysgu cynyddol a arweinir gan yr egwyddorion craidd o fod yn agored a chael mynediad at gyfleoedd. Mae'r gwobrau a'r buddiannau rydym yn eu cynnig i'n staff yn adlewyrchu hyn.

 • Rydym yn cynnig cyflogau cystadleuol i'n galluogi i recriwtio a chadw unigolion o'r radd flaenaf.

 • I wobrwyo eich gwaith caled ac i gael cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith, rydym yn cynnig hawl am wyliau blynyddol hael o hyd at 33 diwrnod ar gyfer staff academaidd, yn ogystal â gwyliau'r banc a gwyliau cyhoeddus.

 • Rydym yn credu y dylai pawb sydd am gyflawni eu potensial allu ennill a dysgu, ac felly rydym yn cynnig cyfleoedd i staff astudio tra'n gweithio a gallwn dalu eich ffioedd ar gyfer ein cyrsiau. Mae ein tîm bywiog a dynamig yn datblygu'n barhaus ac felly mae hyn yn fudd gwych i ddatblygu.

 • Mae gan staff yr opsiwn i gyfrannu at gynllun pensiwn deniadol sef Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS). 

  Gellir cael rhagor o wybodaeth am fuddiannau staff yma.

Ble rydym ni?

Mae swyddfa'r Brifysgol Agored yng Nghymru yng nghanol bywiog Dinas Caerdydd.  Rydym wedi ein lleoli yn Stryd y Tollty, gyferbyn â John Lewis a gwesty'r Marriot. Gan ein bod yng nghanol y ddinas, rydym yn hygyrch iawn ac mae gorsaf drenau Caerdydd Canolog bum munud i ffwrdd ar droed, ac mae sawl llwybr bysiau i gyrraedd canol dinas Caerdydd sy'n arwain at ein swyddfa.

Yr olygfa ar fap


Wyddech chi?

 • Mae ein gwaith ymchwil a datblygu arloesol ac arweiniol ymhlith y traean uchaf o brifysgolion y DU. Mae'n dylanwadu ar bolisïau ac arferion ar lefelau lleol a byd-eang.

 • Mae dros 7000 o fyfyrwyr dros Gymru gyfan yn astudio gyda'r Brifysgol Agored ar hyn o bryd.

 • Mae gennym fyfyrwyr clodwiw - gan gynnwys John Spence a enillodd wobr Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion 2018 a Charlotte Bailey sef enillydd gwobr Seren y Dyfodol yng ngwobrau Womenspire 2018.

 • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r BBC ac wedi cyd-gynhyrchu sawl rhaglen rydych yn eu gwylio ar y teledu gan gynnwys Civilisations, Hugh's Wild West a The Met: Policing London

 • Gwnaeth ein hacademyddion blaenllaw weithio ar gynhyrchiad y BBC/y Brifysgol Agored sef Blue Planet II.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws