Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Gweithio gyda ni

Gweithio gyda ni

Sut hoffech chi helpu rhywun i newid eu bywyd? Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU. Yn unigryw, rydym yn gweithredu ym mhedair gwlad y DU.

Ein gweledigaeth yw cydweithio er mwyn sicrhau bod nifer gynyddol o ddysgwyr yng Nghymru yn cydnabod ac yn mwynhau buddiannau dysgu o bell hyblyg a rhan-amser gyda'r Brifysgol Agored, gan sicrhau bod addysg uwch yn agored i bawb.
 

Swyddi gwag

Swyddi gyda'r Ysgol Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol

Ydych chi'n weithiwr cymdeithasol cymwys sy'n chwilio am her newydd? Ydych chi am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol? Yna ewch i’n porth recriwtio i chwilio am swyddi gwag addysgu sydd ar gael yn y Gyfadran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Dyma godau’r modiwl:

KZW113
XKPW113
KZW216
XKPW216
KZW315
XKPW315


Addysgu gyda’r Brifysgol Agored

Mae ein gwefan recriwtio tiwtoriaid yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddysgu mwy am y rolau addysgu hyn ac mae'n cynnwys manylion am ein swyddi addysgu gwag presennol a sut i wneud cais.

Swyddi tiwtora gwag


Pam fod gweithio gyda ni yn brofiad buddiol

Buddiannau:

Mae'r Brifysgol Agored yn sefydliad dysgu cynyddol a arweinir gan yr egwyddorion craidd o fod yn agored a chael mynediad at gyfleoedd. Mae'r gwobrau a'r buddiannau rydym yn eu cynnig i'n staff yn adlewyrchu hyn.

 • Rydym yn cynnig cyflogau cystadleuol i'n galluogi i recriwtio a chadw unigolion o'r radd flaenaf.

 • I wobrwyo eich gwaith caled ac i gael cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith, rydym yn cynnig hawl am wyliau blynyddol hael o hyd at 33 diwrnod ar gyfer staff academaidd, yn ogystal â gwyliau'r banc a gwyliau cyhoeddus.

 • Rydym yn credu y dylai pawb sydd am gyflawni eu potensial allu ennill a dysgu, ac felly rydym yn cynnig cyfleoedd i staff astudio tra'n gweithio a gallwn dalu eich ffioedd ar gyfer ein cyrsiau. Mae ein tîm bywiog a dynamig yn datblygu'n barhaus ac felly mae hyn yn fudd gwych i ddatblygu.

 • Mae gan staff yr opsiwn i gyfrannu at gynllun pensiwn deniadol sef Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS). 

  Gellir cael rhagor o wybodaeth am fuddiannau staff yma.

Ble rydym ni?

Mae swyddfa'r Brifysgol Agored yng Nghymru yng nghanol bywiog Dinas Caerdydd.  Rydym wedi ein lleoli yn Stryd y Tollty, gyferbyn â John Lewis a gwesty'r Marriot. Gan ein bod yng nghanol y ddinas, rydym yn hygyrch iawn ac mae gorsaf drenau Caerdydd Canolog bum munud i ffwrdd ar droed, ac mae sawl llwybr bysiau i gyrraedd canol dinas Caerdydd sy'n arwain at ein swyddfa.

Yr olygfa ar fap


Wyddech chi?

 • Mae ein gwaith ymchwil a datblygu arloesol ac arweiniol ymhlith y traean uchaf o brifysgolion y DU. Mae'n dylanwadu ar bolisïau ac arferion ar lefelau lleol a byd-eang.

 • Mae dros 10,000 o fyfyrwyr dros Gymru gyfan yn astudio gyda'r Brifysgol Agored ar hyn o bryd.

 • Mae gennym fyfyrwyr clodwiw - gan gynnwys John Spence a enillodd wobr Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion 2018 a Charlotte Bailey sef enillydd gwobr Seren y Dyfodol yng ngwobrau Womenspire 2018.

 • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r BBC ac wedi cyd-gynhyrchu sawl rhaglen rydych yn eu gwylio ar y teledu gan gynnwys Civilisations, Hugh's Wild West a The Met: Policing London

 • Gwnaeth ein hacademyddion blaenllaw weithio ar gynhyrchiad y BBC/y Brifysgol Agored sef Blue Planet II.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws