Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

June Jones, Amser i Newid Cymru

Chwe pheth yr ydym wedi'i ddysgu gan 'Iechyd Meddwl a Fi'

Yn ddiweddar, bu i'n cyfres Sgyrsiau Agored gyrraedd Abertawe ar gyfer 'Iechyd Meddwl a Fi', digwyddiad am ddim a gynhaliwyd mewn partneriaeth ag Amser i Newid Cymru (Hafal, Mind Cymru). Wedi ein hysbrydoli gan gyd-gynhyrchiad rhwng y Brifysgol Agored a'r BBC, 'David Harewood: Psychosis and Me', archwiliasom sut beth yw byw gyda chyflwr iechyd meddwl yng Nghymru heddiw. 

18 Hydref 2019
Mae'r Brentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn rhaglen wedi'i hariannu'n llawn drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig i bob cyflogwr yng Nghymru.

Sut mae Prentisiaethau Gradd yn mynd i'r afael â bylchau sgiliau TG yng Nghymru

Mae'r Brentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn rhaglen wedi'i hariannu'n llawn drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig i bob cyflogwr yng Nghymru. 

24 Medi 2019
To mark National Teaching Assistant day on 16 September, we spoke to OU student Geraldine Tarr.

Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

I nodi Diwrnod Cynorthwywyr Addysgu Cenedlaethol ar 16 Medi, siaradom gyda Geraldine Tarr, myfyriwr gyda’r Brifysgol Agored.

13 Medi 2019

Ni fu erioed amser gwell i astudio'n rhan-amser

Beth os gallech ddysgu ac ennill arian ar yr un pryd, yn ogystal â pharhau i gael rhywfaint o gymorth ariannol tuag at gostau astudio? 

4 Medi 2019
Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Mae prinder sgiliau yn costio dros £155 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

Mae Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019 yn datgelu, er bod sefydliadau yng Nghymru yn gwario £13,740, ar gyfartaledd, ar recriwtio talent newydd, mae llawer ohonynt yn troi at gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol, cynaliadwy i lenwi'r bwlch sgiliau a geir yng Nghymru. 

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Planets. Daeth dros 200 o bobl â diddordeb yn y planedau i wrando ar academyddion Y Brifysgol Agored a oedd yn rhan o dîm ymchwil academaidd y gyfres. Dangosodd tîm o arbenigwyr Dark Sky Wales gysawd yr haul i'r gwesteion yn eu planetariwm digidol.

4 Gorffennaf 2019

Sgôr uchel i'r Brifysgol Agored am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Mae myfyrwyr yng Nghymru wedi sgorio’r Brifysgol Agored yn ail ymhlith sefydliadau Cymreig am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr.

3 Gorffennaf 2019
Sarah Stewart

Y Brifysgol Agored yn penodi arweinydd ymarfer dysgu newydd i Gymru

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi croesawu Sarah Stewart fel ei Chyfarwyddwr dros y rhaglen Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) i Gymru.

Bydd Sarah yn arwain rhaglen TAR newydd ddwyieithog, sydd yn creu llwybr amgen at ddysgu, a ffordd fwy hyblyg o astudio. 

O 2020, gall fyfyrwyr astudio ar sail ran-amser wrth weithio tuag at y cymhwyster ochr yn ochr â gwaith ac ymrwymiadau eraill. Byddant hefyd yn dysgu gyda’u tiwtor a chyd-fyfyrwyr ar-lein, gan gael gwared ar yr angen i deithio i brifysgol. 

3 Gorffennaf 2019
Louise Casella and Kirsty Williams AM

Dathlu 50 mlynedd o’r Brifysgol Agored yng Nghymru gydag arddangosfa hanesyddol unigryw

Ddoe cynhaliodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru dderbyniad arbennig i ddathlu ei hanner canfed pen-blwydd, gan ddwyn ynghyd gyn-fyfyrwyr Y Brifysgol Agored, ACau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd am ddiwrnod o ddathliadau.

Roedd y dathliadau, a gynhaliwyd yn yr Eglwys Norwyaidd hanesyddol ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bobl daro cipolwg yn ôl ar ba mor bell y mae’r Brifysgol Agored wedi dod ers ei sefydlu ym 1969, a’i gobeithion i’r dyfodol i gyrraedd mwy fyth o fyfyrwyr gyda’i model dysgu o bell hyblyg, cefnogol ac arloesol.

24 Mehefin 2019
Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

Rhith-wirionedd synhwyraidd llawn a dysgu o ymennydd i ymennydd - datgelu dyfodol dysgu

Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

31 Mai 2019

Page 1 of 7

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Michelle Matheron 
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus,
Ffôn: 029 2047 1019

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891