Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Peter Horrocks, Is-Ganghellor Y Brifysgol Agored (Chwith) gyda John Spence (Dde) yn seremoni raddio John.

Llongyfarchiadau i bawb sy’n dathlu yn y Graddio 2017

Cyn ein seremoni raddio yng Nghaerdydd yr wythnos hon rydym yn talu teyrnged i waith caled a phenderfyniad ein holl fyfyrwyr ac yn tynnu sylw at stori ysbrydoledig un o'n graddedigion diweddar.

2 Tachwedd 2017
The OU in Wales and Introbiz present seminar on business legitimacy

Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Introbiz yn cyflwyno seminar ar ddilysrwydd busnes

Yn gynharach yr haf hwn, cyflwynodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Introbiz seminar am ddim i fusnesau yn Ne Cymru ar 'Ddilysrwydd Busnes - aros ar yr ochr "iawn" i farn y cyhoedd a sut i osgoi sefyllfaoedd dadleuol.' 

20 Medi 2017
Luke Lenton

Myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r "Cyflawnydd Uchaf" yng ngwobrau'r Ysgol Fusnes

Mae myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru o Sir Benfro wedi cael gwobr am ei gyflawniadau tra'n astudio ar gyfer Tystysgrif Broffesiynol mewn Rheoli.

20 Medi 2017
Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae'r Old Red Tongue yn flodeugerdd bwysig sy'n cynnwys dros 300 o destunau - cerddi, dramâu, cofiannau, traethodau, detholiadau o nofelau a straeon byrion, emynau, molawdau, marwnadau, rhyddiaith ganoloesol, sylwebaethau gwleidyddol a diwinyddol - gan fwy na 200 o ysgrifenwyr yn cwmpasu pob cyfnod o'r chweched ganrif i'r presennol gyda thestun dwyieithog. 

20 Medi 2017
Rob Humphreys

Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru i roi’r gorau i’w swydd ym mis Tachwedd 2017

Wedi degawd yn arwain y Brifysgol Agored yng Nghymru, mae Rob Humphreys CBE wedi penderfynu y bydd yn rhoi’r gorau i’w swyddogaeth fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol yng Nghymru ym mis Tachwedd  2017.

20 Medi 2017
Shafiq Mohammed

Un o fyfyrwyr yr OU yn cael ei yrfa ddelfrydol ac yn ennill Gwobr Ysbrydoli!

Mae un o fyfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael canmoliaeth uchel yng ngwobrau cenedlaethol Ysbrydoli!, wedi iddo ddal ati’n gadarn ac yn benderfynol i astudio a sicrhau swydd mewn ysgol uwchradd leol

20 Medi 2017
“Robotic telescopes COAST and PIRATE” / Credit: Alan Cayless (The Open University)

Y Brifysgol Agored yn dod â thelesgopau seryddol i fyfyrwyr yn eu cartrefi

Mae Cyfadran STEM Y Brifysgol Agored yn dathlu agor ei thelesgopau robotaidd a reolir o bell, a fydd yn dod â seryddiaeth a gwyddor gofod yn fyw i fyfyrwyr pryd bynnag a lle bynnag y maent yn y byd.

20 Medi 2017
Ten years of life-changing learning celebrated by OU and TUC partnership

Deng mlynedd o ddysgu sy'n newid bywydau yn cael ei ddathlu gan Y Brifysgol Agored a phartneriaeth TUC

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru a TUC Cymru yn dathlu deng mlynedd o gydweithio i ehangu mynediad i addysg yn y gweithle. Mae dros 1500 o ddysgwyr wedi cael budd uniongyrchol o gyfleoedd dysgu drwy'r bartneriaeth ers 2007 ac mae cannoedd mwy wedi cael cynnig gwybodaeth, cyngor a chanllawiau.

20 Medi 2017
Seren Logo

Mae’r Brifysgol Agored yn helpu myfyrwyr Safon Uwch i ddatgloi eu dyfodol

Mae'r Brifysgol Agored yn cymryd rhan yn rhaglen 'Seren' Llywodraeth Cymru i ddarparu'r gefnogaeth mae disgyblion ac athrawon ei hangen i sicrhau bod mwy o fyfyrwyr Cymru yn mynd ymlaen i brifysgolion gorau'r DU. 

20 Medi 2017
Universal Goals, Devolved Powers: The Sustainable Development Goals and the UK’s Response

Nodau Cyffredinol, Pwerau Datganoledig: Y Nodau Datblygu Cynaliadwy ac Ymateb y DU

Er bod nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn gymwys i bob cenedl, nid oes llawer o drafodaeth wedi bod ynglŷn â'u gweithredu yn y DU. Dyna pam, 18 mis ar ôl iddynt gael eu lansio, y cynhaliodd Y Brifysgol Agored gyfres o weithdai yng Nghaerdydd, Caeredin a Belfast i gael gwell dealltwriaeth o sut - ac i ba raddau - y maent yn cael eu gweithredu yn y DU, yn enwedig o fewn pwerau datganoledig Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

20 Medi 2017

Page 1 of 3

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Michelle Matheron 
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus,
Ffôn: 029 2047 1019

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891