Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Mae prinder sgiliau yn costio dros £155 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

Mae Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019 yn datgelu, er bod sefydliadau yng Nghymru yn gwario £13,740, ar gyfartaledd, ar recriwtio talent newydd, mae llawer ohonynt yn troi at gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol, cynaliadwy i lenwi'r bwlch sgiliau a geir yng Nghymru. 

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Planets. Daeth dros 200 o bobl â diddordeb yn y planedau i wrando ar academyddion Y Brifysgol Agored a oedd yn rhan o dîm ymchwil academaidd y gyfres. Dangosodd tîm o arbenigwyr Dark Sky Wales gysawd yr haul i'r gwesteion yn eu planetariwm digidol.

4 Gorffennaf 2019

Sgôr uchel i'r Brifysgol Agored am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru

Mae myfyrwyr yng Nghymru wedi sgorio’r Brifysgol Agored yn ail ymhlith sefydliadau Cymreig am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr.

3 Gorffennaf 2019
Sarah Stewart

Y Brifysgol Agored yn penodi arweinydd ymarfer dysgu newydd i Gymru

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi croesawu Sarah Stewart fel ei Chyfarwyddwr dros y rhaglen Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) i Gymru.

Bydd Sarah yn arwain rhaglen TAR newydd ddwyieithog, sydd yn creu llwybr amgen at ddysgu, a ffordd fwy hyblyg o astudio. 

O 2020, gall fyfyrwyr astudio ar sail ran-amser wrth weithio tuag at y cymhwyster ochr yn ochr â gwaith ac ymrwymiadau eraill. Byddant hefyd yn dysgu gyda’u tiwtor a chyd-fyfyrwyr ar-lein, gan gael gwared ar yr angen i deithio i brifysgol. 

3 Gorffennaf 2019
Louise Casella and Kirsty Williams AM

Dathlu 50 mlynedd o’r Brifysgol Agored yng Nghymru gydag arddangosfa hanesyddol unigryw

Ddoe cynhaliodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru dderbyniad arbennig i ddathlu ei hanner canfed pen-blwydd, gan ddwyn ynghyd gyn-fyfyrwyr Y Brifysgol Agored, ACau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd am ddiwrnod o ddathliadau.

Roedd y dathliadau, a gynhaliwyd yn yr Eglwys Norwyaidd hanesyddol ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bobl daro cipolwg yn ôl ar ba mor bell y mae’r Brifysgol Agored wedi dod ers ei sefydlu ym 1969, a’i gobeithion i’r dyfodol i gyrraedd mwy fyth o fyfyrwyr gyda’i model dysgu o bell hyblyg, cefnogol ac arloesol.

24 Mehefin 2019
Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

Rhith-wirionedd synhwyraidd llawn a dysgu o ymennydd i ymennydd - datgelu dyfodol dysgu

Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

31 Mai 2019
Hay Festival

Sgyrsiau Agored Am Ddim yng Ngŵyl y Gelli 2019

Ymunwch â'r Brifysgol Agored yng Nghymru am gyfres o Sgyrsiau Agored byrion gan academyddion blaenllaw'r Brifysgol Agored yng Ngŵyl y Gelli eleni. Bydd y sgyrsiau un tro, 15 munud, rhad ac am ddim hyn yn rhoi cyfle i chi godi cwr y llen ar bynciau rhyfeddol rhwng digwyddiadau'r ŵyl.

23 Mai 2019
Students enjoying learning

Cyflawni a ffynnu: pam fod melin drafod a phrifysgol mwyaf arloesol Cymru wedi penderfynu dod at ei gilydd

Mae Sefydliad Bevan, melin drafod fwyaf arloesol a dylanwadol Cymru, wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Daw'r cyhoeddiad yn ystod yr Wythnos Dysgu yn y Gwaith.  Y  Brifysgol Agored (OU) yng Nghymru fydd ail bartner sefydliadol Sefydliad Bevan ar gyfer 2019.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r prif ddarparwr addysg uwch israddedig rhan amser a dysgu o bell â chymorth yng Nghymru. Eleni mae'n dathlu 50 mlynedd o roi mynediad i addysg i bawb. 

16 Mai 2019
Go Wales

Rhaglen profiad gwaith prifysgolion yn cyrraedd ei 1,000fed myfyriwr

Mae rhaglen profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr israddedig ifanc llawn amser o gefndiroedd llai breintiedig wedi recriwtio ei 1,000fed myfyriwr, lai na thair blynedd ar ôl ei lansio. 

2 Mai 2019

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu hanner canmlwyddiant

Heddiw (23 Ebrill) mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu ei phen-blwydd swyddogol yn 50 ac yn nodi’r diwrnod cyntaf mewn blwyddyn o ddathliadau ledled Cymru.

23 Ebrill 2019

Page 1 of 7

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Michelle Matheron 
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus,
Ffôn: 029 2047 1019

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891