Skip to content

Toggle service links
Subscribe to Newyddion

You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Louise Casella and Kirsty Williams AM

Dathlu 50 mlynedd o’r Brifysgol Agored yng Nghymru gydag arddangosfa hanesyddol unigryw

Ddoe cynhaliodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru dderbyniad arbennig i ddathlu ei hanner canfed pen-blwydd, gan ddwyn ynghyd gyn-fyfyrwyr Y Brifysgol Agored, ACau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd am ddiwrnod o ddathliadau.

Roedd y dathliadau, a gynhaliwyd yn yr Eglwys Norwyaidd hanesyddol ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bobl daro cipolwg yn ôl ar ba mor bell y mae’r Brifysgol Agored wedi dod ers ei sefydlu ym 1969, a’i gobeithion i’r dyfodol i gyrraedd mwy fyth o fyfyrwyr gyda’i model dysgu o bell hyblyg, cefnogol ac arloesol.

24 Mehefin 2019
Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

Rhith-wirionedd synhwyraidd llawn a dysgu o ymennydd i ymennydd - datgelu dyfodol dysgu

Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

31 Mai 2019
Hay Festival

Sgyrsiau Agored Am Ddim yng Ngŵyl y Gelli 2019

Ymunwch â'r Brifysgol Agored yng Nghymru am gyfres o Sgyrsiau Agored byrion gan academyddion blaenllaw'r Brifysgol Agored yng Ngŵyl y Gelli eleni. Bydd y sgyrsiau un tro, 15 munud, rhad ac am ddim hyn yn rhoi cyfle i chi godi cwr y llen ar bynciau rhyfeddol rhwng digwyddiadau'r ŵyl.

23 Mai 2019
Students enjoying learning

Cyflawni a ffynnu: pam fod melin drafod a phrifysgol mwyaf arloesol Cymru wedi penderfynu dod at ei gilydd

Mae Sefydliad Bevan, melin drafod fwyaf arloesol a dylanwadol Cymru, wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Daw'r cyhoeddiad yn ystod yr Wythnos Dysgu yn y Gwaith.  Y  Brifysgol Agored (OU) yng Nghymru fydd ail bartner sefydliadol Sefydliad Bevan ar gyfer 2019.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r prif ddarparwr addysg uwch israddedig rhan amser a dysgu o bell â chymorth yng Nghymru. Eleni mae'n dathlu 50 mlynedd o roi mynediad i addysg i bawb. 

16 Mai 2019
Go Wales

Rhaglen profiad gwaith prifysgolion yn cyrraedd ei 1,000fed myfyriwr

Mae rhaglen profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr israddedig ifanc llawn amser o gefndiroedd llai breintiedig wedi recriwtio ei 1,000fed myfyriwr, lai na thair blynedd ar ôl ei lansio. 

2 Mai 2019

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu hanner canmlwyddiant

Heddiw (23 Ebrill) mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu ei phen-blwydd swyddogol yn 50 ac yn nodi’r diwrnod cyntaf mewn blwyddyn o ddathliadau ledled Cymru.

23 Ebrill 2019
A oes gennych chi atgofion o'r Brifysgol Agored yng Nghymru?

A oes gennych chi atgofion o'r Brifysgol Agored yng Nghymru?

Rydym yn galw ar gyn-fyfyrwyr a staff o'r 50 mlynedd ddiwethaf i gysylltu a rhannu eu hatgofion.

26 Mawrth 2019

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cytundeb newydd â'r Brifysgol Agored ar gyfer hyfforddiant athrawon

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael contract gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant athrawon rhan-amser a seiliedig ar waith.

7 Mawrth 2019

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi gweld 49% o gynnydd yn nifer ei myfyrwyr yn ystod cylchred recriwtio 2018, sy’n cyfateb â 748 o fyfyrwyr ychwanegol.

Ers mis Medi 2018, mae grant cynhaliaeth o i fyny at £4,500 wedi bod ar gael i fyfyrwyr rhan amser cymwys sy’n astudio o adref. Cymru felly yw'r unig wlad yn Ewrop sydd yn cynnig yr un gefnogaeth i fyfyrwyr rhan-amser â’r rhai amser llawn.

6 Chwefror 2019
David Allen, Louise Casella a David Blaney

Y Brifysgol Agored yn cychwyn dathliadau hanner canmlwyddiant

Lansiodd y Brifysgol Agored ei dathliadau pen-blwydd yn 50 yn ddiweddar, yn ystod casgliad o arweinwyr prifysgolion.

Cynhaliodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ei gyfarfod cyhoeddus blynyddol yn swyddfa’r Brifysgol Agored yng Nghaerdydd. Yn dilyn hyn, aeth y Cyfarwyddwr Louise Casella ymlaen i annerch aelodau’r cyngor, a rhoi trosolwg o weithgareddau’r Brifysgol Agored yng Nghymru dros y 12 mis nesaf.

4 Chwefror 2019

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891