Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Amdanom ni

Amdanom ni

Y Brifysgol Agored yw'r darparwr addysg uwch i israddedigion rhan amser mwyaf yng Nghymru. Mae'n arweinydd byd gan gynnig cyfleoedd dysgu o bell hyblyg ac arloesol ar lefel addysg uwch. 

Dros 9000 o fyfyrwyr yng Nghymru
2/3 yn astudio llaw neu ran amser wrth astudio gyda ni
Mae 70% o'n myfyrwyr o dan 40 oed
Mae myfyrwyr Y Brifysgol Agored ym mhob etholaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Myfyrwyr

 • Mae dros 9000 o fyfyrwyr ledled Cymru yn astudio gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd.

 • Mae myfyrwyr Y Brifysgol Agored ym mhob un o etholaethau Cynulliad Cymru.

 • Mae mwy na saith o bob deg o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored mewn cyflogaeth tra'u bod yn astudio.

 • Mae mwy na phedwar o bob deg myfyriwr israddedig Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cofrestru heb gymwysterau lefel mynediad addysg uwch safonol.

Addysgu a Phartneriaeth

 • Mae mwy na 150 o gwmnïau ledled Cymru yn noddi myfyrwyr i astudio gyda ni, a mae dros 400 o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi'u noddi gan eu cyflogwyr.

 • Mae partneriaeth unigryw Y Brifysgol Agored â TUC Cymru, a nifer o undebau llafur unigol, wedi gweld mwy na 1,500 o ddysgwyr a noddir gan undebau llafur yn cofrestru ar gyfer un o&# 39;n cyrsiau ers i'r bartneriaeth ddechrau dros ddeng mlynedd yn ôl

Arloesedd

 • Mae'r Brifysgol Agored yn arwain y ffordd ym maes datblygu technoleg er mwyn gwella mynediad at addysg uwch ledled y byd. Mae hyn yn cynnwys unedau astudio am ddim ar OpenLearn sydd wedi cael mwy na 40 miliwn o ymweliadau; deunyddiau ar iTunes U sydd wedi'u lawrlwytho mwy na 70 miliwn o weithiau a sianel YouTube Y Brifysgol Agored sydd wedi cael dros 30 miliwn o ymweliadau ers ei lansio yn 2008.
   
 • Mae platfform dwyieithog Y Brifysgol Agored yng Nghymru OpenLearn Cymru yn cynnig adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a Saesneg am ddim er mwyn annog pobl i ddilyn cyrsiau addysg uwch yn y ddwy iaith.
   
 • Aseswyd bod 72% o ymchwil y Brifysgol Agored yn deilwng o 3 neu 4 seren yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig (2014). Mae’r sgôr uchel yn dangos fod ymchwil y Brifysgol Agored yn flaenllaw neu’n rhagorol yn rhyngwladol o ran ansawdd, effaith a’r amgylchedd.
   
 • Mae'r Brifysgol Agored yn arweinydd byd-eang yn natblygiad Cyrsiau Agored Mawr Ar-lein (MOOC) drwy 'FutureLearn', sef partneriaeth rhwng Y Brifysgol Agored a Phrifysgolion eraill, yn cynnwys Prifysgol Caerdydd, gan ddarparu cyrsiau am ddim ar-lein i gynulleidfa oedd byd-eang.
Mae 42% o'n myfrwyr yn dod o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru
Mae 23% o'n myfyrwyr wedi dweud wrthym eu bod yn anabl
Dywed 9 allan o 10 o fyfyrwyr fod astudio gyda ni wedi gwella eu hunan-barch a’u hyder
Dywed 71% o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored yng Nghymru fod astudio gyda ni yn gwella eu rhagolygon gyrfa

Gallwch dod o hyd i wybodaeth fanwl am Y Brifysgol Agored yng Nghymru a’n myfyrwyr yn ein taflen Ffeithiau a Ffigyrau (PDF yn agor mewn ffenestr newydd).

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru  

Mae cyfiawnder cymdeithasol wrth galon cenhadaeth Y Brifysgol Agored. Rydym yn creu cymuned prifysgol gynhwysol a chymdeithas ble mae pobl yn cael eu trin gydag urddas a pharch, ble mae anghydraddoldebau yn cael eu herio a ble rydym yn rhagweld ac yn ymateb yn gadarnhaol i wahanol anghenion ac amgylchiadau, er mwyn i bawb gyrraedd eu potensial. Ewch i wefan Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Y Brifysgol Agored, sy’n cynnwys gwybodaeth am ein Cynllun Cydraddoldeb, ein hamcanion cydraddoldeb sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, ein gwybodaeth ystadegol am gydraddoldeb a’n adroddiad blynyddol.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch  Wales 

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 0300 303 5303
Ewch  i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol

Cysylltwch â ni drwy Studenthome 

Ymholiadau cyfryngau

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:
Cysylltwch â Rhodri Davies,
Rheolwr Cyfathrebu
Ffoniwch 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â:
Swyddfa'r wasg,
Ffôn: 01908 654316

Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891

Cais Rhyddid Gwybodaeth:

Os hoffech gysylltu â ni mewn perthynas â chais Rhyddid Gwybodaeth, ewch i'r wefan Rhyddid Gwybodaeth.

Gallwch dod o hyd i wybodaeth fanwl am Y Brifysgol Agored yng Nghymru a’n myfyrwyr yn ein taflen Ffeithiau a Ffigyrau(.pdf).

Ydych chi am wybod mwy amdanom ni?

Dysgwch sut rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol, cyflogwyr, undebau llafur, ysgolion a cholegau a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb