Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Amdanom ni

Amdanom ni

Y Brifysgol Agored yw'r darparwr addysg uwch i israddedigion rhan amser mwyaf yng Nghymru. Mae'n arweinydd byd gan gynnig cyfleoedd dysgu o bell hyblyg ac arloesol ar lefel addysg uwch.

7000 O fyfyrwyr yng
69% o fyfyrwyr astudio a ni
78% o fyfyrwyr dan 45
mae myfyrwyr Y Brifysgol Agored YM Mhob Etholaeth cynulliad cenedlaethol Cymru

Myfyrwyr

 • Mae dros 7000 o fyfyrwyr ledled Cymru yn astudio gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd.

 • Mae myfyrwyr Y Brifysgol Agored ym mhob un o etholaethau Cynulliad Cymru.

 • Mae mwy na saith o bob deg o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored mewn cyflogaeth tra'u bod yn astudio.

 • Mae mwy na phedwar o bob deg myfyriwr israddedig Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cofrestru heb gymwysterau lefel mynediad addysg uwch safonol.

Addysgu a Phartneriaeth

 • Mae mwy na 150 o gwmnïau ledled Cymru yn noddi dros 650 o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae partneriaeth unigryw Y Brifysgol Agored â TUC Cymru, a nifer o undebau llafur unigol, wedi gweld mwy na 1,500 o ddysgwyr a noddir gan undebau llafur yn cofrestru ar gyfer un o'n cyrsiau ers i'r bartneriaeth ddechrau deng mlynedd yn ôl.
   
 • Drwy ein gwaith i ehangu mynediad rydym yn defnyddio ein rhwydweithiau a'n partneriaethau ledled Cymru er mwyn rhoi cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr anhraddodiadol.  Rydym yn defnyddio ein hadnoddau addysgol am ddim, fel ein canllaw ‘Llwybrau at Lwyddiant mewn Addysg Uwch', a'n cwricwlwm mynediad ffurfiol i helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer astudio ym maes addysg uwch.

Arloesedd

 • Mae'r Brifysgol Agored yn arwain y ffordd ym maes datblygu technoleg er mwyn gwella mynediad at addysg uwch ledled y byd. Mae hyn yn cynnwys unedau astudio am ddim ar OpenLearn sydd wedi cael mwy na 39 miliwn o ymweliadau; deunyddiau ar iTunes U sydd wedi'u lawrlwytho mwy na 70 miliwn o weithiau a sianel YouTube Y Brifysgol Agored sydd wedi cael dros 30 miliwn o ymweliadau ers ei lansio yn 2008.
   
 • Ym mis Awst 2014, lansiodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru OpenLearn Cymru, sy'n cynnig adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a Saesneg am ddim er mwyn annog pobl i ddilyn cyrsiau addysg uwch yn y ddwy iaith.
   
 • Aseswyd bod 72% o ymchwil y Brifysgol Agored yn deilwng o 3 neu 4 seren yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig (2014). Mae’r sgôr uchel yn dangos fod ymchwil y Brifysgol Agored yn flaenllaw neu’n rhagorol yn rhyngwladol o ran ansawdd, effaith a’r amgylchedd.
   
 • Mae'r Brifysgol Agored yn arweinydd byd-eang yn natblygiad Cyrsiau Agored Mawr Ar-lein (MOOC) drwy 'FutureLearn', sef partneriaeth rhwng Y Brifysgol Agored a Phrifysgolion eraill, yn cynnwys Prifysgol Caerdydd, gan ddarparu cyrsiau am ddim ar-lein i gynulleidfa oedd byd-eang.
24% o fyfrwyr Y Brifysgol Agored Yng Nghymru mwyaf difreintiedig Cymru
17% o fyfyrwyr israddedig wedi dweud wrthym fod ganddynt anabledd
dywed 9 o bob 10 o fyfyrwyr Y Brifys gol Agored yng Nghymru bod astudio â ni wedi codi eu hunan-barch a’u hyder
dywed 71% o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored yng Nghymru bod astudio â’r Brifys gol Agored yn gwella eu rhagolygon gyrfa

Gallwch dod o hyd i wybodaeth fanwl am Y Brifysgol Agored yng Nghymru a’n myfyrwyr yn ein taflen Ffeithiau a Ffigyrau (PDF yn agor mewn ffenestr newydd).

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru  

Mae cyfiawnder cymdeithasol wrth galon cenhadaeth Y Brifysgol Agored. Rydym yn creu cymuned prifysgol gynhwysol a chymdeithas ble mae pobl yn cael eu trin gydag urddas a pharch, ble mae anghydraddoldebau yn cael eu herio a ble rydym yn rhagweld ac yn ymateb yn gadarnhaol i wahanol anghenion ac amgylchiadau, er mwyn i bawb gyrraedd eu potensial. Ewch i wefan Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Y Brifysgol Agored, sy’n cynnwys gwybodaeth am ein Cynllun Cydraddoldeb, ein hamcanion cydraddoldeb sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, ein gwybodaeth ystadegol am gydraddoldeb a’n adroddiad blynyddol.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch  Wales 

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 03003035303
Ewch  i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol

Cysylltwch â ni drwy Studenthome 

Media enquiries

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:
Contact Michelle Matheron,
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus,
Call 029 2047 1019

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â:
Contact the swyddfa'r wasg,
Ffôn: 01908 654316 /

Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891

Cais Rhyddid Gwybodaeth:

Os hoffech gysylltu â ni mewn perthynas â chais Rhyddid Gwybodaeth, ewch i'r wefan Rhyddid Gwybodaeth.

Gallwch dod o hyd i wybodaeth fanwl am Y Brifysgol Agored yng Nghymru a’n myfyrwyr yn ein taflen Ffeithiau a Ffigyrau(.pdf).

Ydych chi am wybod mwy amdanom ni?

Dysgwch sut rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol, cyflogwyr, undebau llafur, ysgolion a cholegau a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb