Ffordd newydd o ddod yn athro neu athrawes

Os ydych eisiau dod yn athro neu athrawes, dyma eich cyfle gyda'r Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) hyblyg newydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol ac ysgolion ledled Cymru.

Gofynnwch am brosbectws
Teacher at front of classroom

Astudiwch gwrs TAR gyda’r Brifysgol Agored

I ddod yn athro neu athrawes mae angen ichi gwblhau TAR gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Bydd ein cwrs TAR dwy-flynedd o hyd yn caniatáu i chi ennill SAC ar gyfer un ai lefel ysgol gynradd neu uwchradd a gallwch astudio un ai drwy gyfrwng Cymraeg neu Saesneg.

Mae’r llwybrau arloesol i mewn i addysgu yn cyfuno astudiaeth academaidd ar-lein gyda phrofiad ymarferol hanfodol mewn ysgolion, mewn ffordd sy'n gweithio i chi. Mae dau lwybr ar gael:

  • Llwybr cyflogedig – Os ydych eisoes yn gweithio mewn ysgol fel cymhorthydd addysgu neu swyddi nad ydynt yn ymwneud ag addysgu, gallwch wneud cais i'ch ysgol noddi eich astudio. Bydd angen i'ch ysgol gytuno i wneud cais am y llwybr hwn. Byddwch yn astudio ar gyfer eich TAR o gwmpas eich cyfrifoldebau presennol fel rhan o’ch cyflogaeth llawn amser mewn ysgol, ac mae costau eich astudiaeth yn cael eu talu gan grant hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru. Gallwch dal wneud cais ar gyfer y llwybr cyflogedig os nad ydych yn gweithio mewn ysgol, ond bydd angen ichi fod ag ysgol sy'n barod i'ch noddi, a gallwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i un.
  • Llwybr rhan amser – Os nad ydych yn gweithio mewn ysgol, neu os nad yw'r llwybr cyflogedig yn addas ar eich cyfer chi, mae opsiwn rhan amser ar gael. Mae hwn yn berffaith os ydych eisiau astudio eich TAR o gwmpas eich swydd bresennol neu ymrwymiadau bywyd eraill. Gall y llwybr hwn cael ei hunan-ariannu neu gallwch wneud cais ar gyfer benthyciad myfyrwyr a grantiau cynhaliaeth rhan amser i helpu gyda'r costau.
Children sitting with teacher

Sut addysgir y cwrs hyblyg TAR?

Bydd y ddau lwybr yn cyfuno astudio ar-lein a sesiynau wyneb yn wyneb gyda mentoriaid a thiwtoriaid ymarfer. Maent hefyd yn cynnwys 120 diwrnod o brofiad ymarferol rhwng dwy ysgol:

  • Llwybr cyflogedig – byddwch yn cael eich cyflogi’n llawn amser mewn ysgol fel athro heb gymhwyso am ddwy flynedd wrth gwblhau eich astudiaethau academaidd.
  • Llwybr rhan amser – yn cynnig gradd hyblyg o fewn y flwyddyn gyntaf, gan ganiatáu i chi ymgymryd â lleoliad rhan amser mewn ysgol ochr yn ochr â’ch ymrwymiadau presennol. Mae’r ail flwyddyn yn cynnwys dau leoliad ymarferol dros 30 diwrnod yr un.

Sut i wneud cais

Os hoffech chi wneud cais ar gyfer cwrs TAR lefel uwchradd mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg neu Gymraeg ar draws y ddau lwybr, sy’n dechrau fis Hydref 2020 ar draws y ddau lwybr, lawrlwythwch ffurflen gais yma a’i e-bostio at Wales-PGCE@open.ac.uk. Mae modd lawrlwytho nodiadau canllaw ar sut i gwblhau’r ffurflen hon.

Ar gyfer myfyrwyr cyflogedig sydd ag ysgol yn eu noddi, RHAID i chi gynnwys eich llythyr cymeradwyo gyda’ch cais. Rhaid defnyddio’r templed llythyr cymeradwyo hefyd, ac mae i’w weld yma. Mae methu â chynnwys eich llythyr cymeradwyo yn golygu na allwn symud ymlaen â’ch cais.

Noder fod ceisiadau ar gyfer cynradd (cyflogedig a rhan amser), sy’n dechrau fis Hydref 2020, wedi cau. Bydd ceisiadau TAR uwchradd ar gyfer Hydref 2020 (cyflogedig heb ysgol noddedig) yn cau am 17:00 ddydd Sul, 23 o Awst. Bydd ceisiadau TAR Uwchradd ar gyfer Hydref 2020 (rhan amser a chyflogedig gydag ysgol noddedig) yn cau am 17:00 ar ddydd Gwener, 4ydd Medi 2020.

Gofynnwch am brosbectws

Atebion i’ch cwestiynau

Sut beth yw astudio gyda'r Brifysgol Agored?
Byddwch yn medru astudio o adref, yn yr ysgol, neu le bynnag fynnoch chi. Byddwch yn defnyddio ein Hamgylchedd Dysgu Rhith i gael mynediad gynnwys modiwl fel gwerslyfrau, fideo a sain, a thiwtorialau wedi’u recordio. Yma, gallwch hefyd rhyngweithio gyda thiwtoriaid a myfyrwyr eraill drwy fforymau ar-lein.

A fyddaf yn cael cymorth?
Er bod TAR gyda'r Brifysgol Agored yn cynnwys dysgu o bell, mae llawer o gymorth ar gael. Byddwch yn cael Tiwtor Cwricwlwm a fydd yn arbenigo yn eich maes dewisol chi, a byddwch yn cael cymorth a chyngor ymarferol gan fentor yn yr ysgol.

Hefyd, byddwch yn medru siarad gyda'n Tîm Cymorth Myfyrwyr ymrwymedig a all roi help ac arweiniad ichi drwy gydol eich astudiaethau. Ni fyddwch ar eich pen eich hun.

Pa gymwysterau ydw i eu hangen?
Mae'n rhaid ichi fod â gradd yn barod i gofrestru ar gyfer y TAR. Os hoffech chi ddod yn athro neu athrawes ysgol uwchradd, mae’n rhaid i’ch gradd gynnwys cyfran sylweddol o’r pwnc rydych eisiau ei addysgu.

Dylech fod â Gradd B neu uwch mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd ar lefel TGAU (neu gyfwerth). Ac un o’r canlynol ar o leiaf Gradd B (neu gyfwerth):

  • Iaith Saesneg
  • Llenyddiaeth Saesneg
  • Iaith Gymraeg
  • Llenyddiaeth Gymraeg.
Os oes gennych radd sy’n gyfwerth â B (TGAU neu gyfwerth) mewn unai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, mae'n rhaid ichi hefyd fod ag o leiaf gradd C (TGAU neu gyfwerth) yn yr arholiad TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg cyfatebol.

Os ydych chi am ddod yn athro ysgol gynradd, rhaid i chi hefyd fod â Gradd C neu uwch mewn Gwyddoniaeth ar lefel TGAU (neu gyfwerth).

Oherwydd yr amgylchiadau annisgwyl presennol, efallai y derbynnir Gradd C (TGAU neu gyfwerth) mewn Mathemateg neu Saesneg Iaith ar gyfer mynediad Hydref 2020 yn unig. Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflawni'r Radd B hanfodol (TGAU neu gyfwerth) yn ystod y rhaglen neu bydd gofyn iddynt roi'r gorau i'r cwrs.

Mwy o wybodaeth

Ar gyfer manylion llawn darllenwch ein dogfen Cwestiynau Cyffredin neu ewch i’n gwefan.

Ewch i’n tudalen Partneriaethau Ysgol i weld sut allai’ch ysgol chi ddod yn ysgol bartner TAR.