Ffordd newydd o ddod yn athro neu athrawes

Os ydych eisiau dod yn athro neu athrawes, dyma eich cyfle gyda'r Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) hyblyg newydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol ac ysgolion ledled Cymru.

Gofynnwch am brosbectws
Teacher at front of classroom

Astudiwch gwrs TAR gyda’r Brifysgol Agored

I ddod yn athro neu athrawes mae angen ichi gwblhau gradd neu TAR sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Bydd ein cwrs TAR dwy-flynedd yn caniatáu i chi ennill SAC ar gyfer un ai lefel ysgol gynradd neu uwchradd a gallwch astudio un ai drwy gyfrwng Cymraeg neu Saesneg.

Mae’r llwybrau arloesol i mewn i addysgu yn cyfuno astudiaeth academaidd ar-lein gyda phrofiad ymarferol hanfodol mewn ysgolion, mewn ffordd sy'n gweithio i chi. Mae dau lwybr ar gael:

  • Llwybr cyflogedig – Os ydych eisoes yn gweithio mewn ysgol fel cymhorthydd addysgu neu swyddi nad ydynt yn ymwneud ag addysgu, gallwch wneud cais i'ch ysgol noddi eich astudio. Bydd angen i'ch ysgol gytuno i wneud cais am y llwybr hwn. Byddwch yn astudio ar gyfer eich TAR o gwmpas eich cyfrifoldebau presennol fel rhan o’ch cyflogaeth llawn amser mewn ysgol, ac mae costau eich astudiaeth yn cael eu talu gan grant hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru. Gallwch dal wneud cais ar gyfer y llwybr cyflogedig os nad ydych yn gweithio mewn ysgol, ond bydd angen ichi fod ag ysgol sy'n barod i'ch noddi, a gallwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i un.
  • Llwybr rhan amser – Os nad ydych chi'n gweithio mewn ysgol, neu os nad yw'r llwybr cyflogedig yn iawn i chi, mae opsiwn rhan-amser ar gael. Mae'r llwybr hwn yn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd wrth i chi astudio tuag at eich TAR, ac ennill profiad addysgu ymarferol rhan-amser mewn ysgol, gan weithio o amgylch eich swydd bresennol neu ymrwymiadau bywyd eraill. Bydd angen i chi ystyried a chynllunio ar gyfer sut y byddwch yn cyflawni'r 2/3 diwrnod o ymarfer dysgu ac oddeutu 16 awr yr wythnos o astudio. Gallwch chi dalu eich hun am y llwybr hwn neu gallwch wneud cais am fenthyciad myfyriwr a grantiau cynnal a chadw rhan-amser i helpu gyda'r costau.

Beth y gallaf eu hastudio?

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y cyfnodau oedran neu’r pynciau canlynol:

  • Llwybr Cyflogedig – Cynradd, Uwchradd Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg a Saesneg.
  • Llwybr Rhan-amser – Cynradd, Uwchradd Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Saesneg, Saesneg gyda Drama, Saesneg gydag Astudiaethau'r Cyfryngau.

Nodwch fod ceisiadau ar gyfer cychwyn yn Hydref 2021 bellach wedi cau. Byddwn ar agor i dderbyn ceisiadau ar gyfer cychwyn yn 2022/23 ar 31 Hydref 2021. 

Sut addysgir y cwrs hyblyg TAR?

Bydd y ddau lwybr yn cyfuno astudio ar-lein a sesiynau wyneb yn wyneb gyda mentoriaid a thiwtoriaid ymarfer. Maent hefyd yn cynnwys 120 diwrnod o brofiad ymarferol rhwng dwy ysgol:

  • Llwybr cyflogedig – byddwch yn cael eich cyflogi’n llawn amser mewn ysgol fel athro heb gymhwyso am ddwy flynedd wrth gwblhau eich astudiaethau academaidd.
  • Llwybr Rhan-amser – Mae'r llwybr hwn yn cynnig peth hyblygrwydd gan y gallwch ennill profiad addysgu ymarferol rhan-amser mewn ysgol law yn llaw â'ch ymrwymiadau presennol. Dros y ddwy flynedd, bydd gennych 120 diwrnod o leoliadau dysgu; 60 diwrnod y flwyddyn. Yn yr ail flwyddyn rhaid cwblhau 30 diwrnod o’ch lleoliad ysgol mewn bloc parhaus.

Sut i wneud cais

Bydd ceisiadau ar gyfer 2020/21 yn dilyn y dyddiadau canlynol:

LlwybrDyddiad AgorDyddiad Cau*
Cynradd Cyflogedig (gydag ysgol sy’n fodlon eich ardystio)2 Tachwedd 2020Wedi cau
Cynradd Rhan-amser2 Tachwedd 2020Wedi cau
Uwchradd Cyflogedig (gydag ysgol sy’n fodlon eich ardystio)2 Tachwedd 2020Wedi cau
Uwchradd Rhan-amser2 Tachwedd 2020Wedi cau
Ymgeiswyr Cyflogedig heb cefnogaeth ysgol bartner2 Tachwedd 2020Wedi cau

*Noder ein bod yn cadw’r hawl i gau ceisiadau yn gynt os yw lleoedd wedi’u llenwi. Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael ac mae’r galw am y llwybr Cyflogedig yn arbennig o uchel. Mae’n fuddiol ichi wneud cais i’r llwybr o’ch dewis cyn gynted â phosibl. Mae’n ddrwg gennym na allwn dderbyn ceisiadau a wneir ar ôl y dyddiad cau.

I wneud cais am ein rhaglen, cliciwch cwlbhewch y ffurflen gais hon. Rydym wedi cynhyrchu Canllawiau i’ch helpu lenwi’r ffurflen gais. 

Ar gyfer myfyrwyr cyflogedig sydd ag ysgol yn eu noddi, pan fyddwch yn cyflwyno’ch cais, rhaid i chi anfon eich llythyr cymeradwyo drwy e-bostio TAR-Cymru@open.ac.uk. Rhaid defnyddio templed llythyr cymeradwyo. Mae methu â chynnwys eich llythyr cymeradwyo yn golygu na allwn symud ymlaen â’ch cais.

Gofynnwch am brosbectws

Atebion i’ch cwestiynau

Sut beth yw astudio gyda'r Brifysgol Agored?
Byddwch yn medru astudio o adref, yn yr ysgol, neu le bynnag fynnoch chi. Byddwch yn defnyddio ein Hamgylchedd Dysgu Rhith i gael mynediad gynnwys modiwl fel gwerslyfrau, fideo a sain, a thiwtorialau wedi’u recordio. Yma, gallwch hefyd rhyngweithio gyda thiwtoriaid a myfyrwyr eraill drwy fforymau ar-lein.

A fyddaf yn cael cymorth?
Er bod TAR gyda'r Brifysgol Agored yn cynnwys dysgu o bell, mae llawer o gymorth ar gael. Byddwch yn cael Tiwtor Cwricwlwm a fydd yn arbenigo yn eich maes dewisol chi, a byddwch yn cael cymorth a chyngor ymarferol gan fentor yn yr ysgol.

Hefyd, byddwch yn medru siarad gyda'n Tîm Cymorth Myfyrwyr ymrwymedig a all roi help ac arweiniad ichi drwy gydol eich astudiaethau. Ni fyddwch ar eich pen eich hun.

Pa gymwysterau ydw i eu hangen?
Mae'n rhaid ichi fod â gradd yn barod i gofrestru ar gyfer y TAR. Os hoffech chi ddod yn athro neu athrawes ysgol uwchradd, mae’n rhaid i’ch gradd gynnwys cyfran sylweddol o’r pwnc rydych eisiau ei addysgu.

Dylech fod â Gradd B neu uwch mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd ar lefel TGAU (neu gyfwerth). Ac un o’r canlynol ar o leiaf Gradd B (neu gyfwerth):

  • Iaith Saesneg
  • Llenyddiaeth Saesneg
  • Iaith Gymraeg
  • Llenyddiaeth Gymraeg.
Os oes gennych radd sy’n gyfwerth â B (TGAU neu gyfwerth) mewn unai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, mae'n rhaid ichi hefyd fod ag o leiaf gradd C (TGAU neu gyfwerth) yn yr arholiad TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg cyfatebol.

Os ydych chi am ddod yn athro ysgol gynradd, rhaid i chi hefyd fod â Gradd C neu uwch mewn Gwyddoniaeth ar lefel TGAU (neu gyfwerth).

Oherwydd yr amgylchiadau annisgwyl presennol, efallai y derbynnir Gradd C (TGAU neu gyfwerth) mewn Mathemateg neu Saesneg Iaith ar gyfer mynediad Hydref 2020 yn unig. Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflawni'r Radd B hanfodol (TGAU neu gyfwerth) yn ystod y rhaglen neu bydd gofyn iddynt roi'r gorau i'r cwrs.

Mwy o wybodaeth

Mae gennym nifer o adnoddau ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych*:  

Ewch i’n tudalen Partneriaethau Ysgol i weld sut allai’ch ysgol chi ddod yn ysgol bartner TAR.


*Mae'r wybodaeth uchod ar gyfer ceisiadau 2021/22 ac er ei bod yn ddangosol, gall newid ar gyfer mynediad 2022/23.