Skip to content

Toggle service links

Ffioedd a Chymorth Ariannol

Yng Nghymru, mae gennym amrywiaeth o opsiynau talu a chymorth ariannol i ddiwallu eich anghenion unigol ac i'ch helpu i gyflawni eich nodau astudio - p'un a ydych yn astudio modiwl sengl neu'n gweithio tuag at gymhwyster.

Sut y gallaf dalu am fy astudiaethau?

Mae astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn llawer mwy fforddiadwy a syml nag y byddech yn ei gredu. Mae opsiynau yn cynnwys Benthyciadau Ffioedd Dysgu Rhan Amser (a elwir hefyd yn fenthyciadau myfyriwr), Talu Wrth Fynd drwy gyfrif cyllideb myfyrwyr y Brifysgol Agored a nawdd cyflogwr. Gallwch hefyd dalu ymlaen llaw drwy ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd.

Ewch i'n prif dudalen Ffioedd a Chymorth Ariannol am fanylion.

Cymorth ariannol

Os ydych ar incwm isel neu os oes gennych blant neu oedolion sy'n dibynnu arnoch yn ariannol, mae'n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Grant Cwrs neu am gymorth ariannol ychwanegol. Defnyddiwch ein prawf cymhwysedd ar-lein i weld a allech fod yn gymwys.

Os oes gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol, mae'n bosibl eich bod yn gymwys am Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA) i helpu gyda chostau astudio ychwanegol perthnasol. 

Trosglwyddo credydau

Os ydych wedi astudio yn rhywle arall yn y gorffennol ar lefel addysg uwch, mae'n bosibl y byddwn yn gallu trosglwyddo'ch credydau tuag at gymhwyster y Brifysgol Agored - gan leihau nifer y modiwlau y mae angen i chi eu hastudio. 

Faint mae'n ei gostio?

Telir ffioedd fesul modiwl. Os ydych yn astudio am gymhwyster, ni fydd rhaid i chi dalu'r gost gyfan ymlaen llaw. 

Yng Nghymru ein ffi arferol am fodiwl 30 credyd yw o £479* neu o £958* am fodiwl 60 credyd. Mae nifer y credydau sydd mewn cymhwyster yn amrywio o 120 am dystysgrif, i 360 am radd anrhydedd. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr rhan amser yn astudio 60 credyd y flwyddyn.

*Prisiau 2017/18.

Ewch i'n prif dudalen Ffioedd a Chymorth Ariannol am ragor o wybodaeth. Mae disgrifiadau cymwysterau hefyd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am ffioedd.

Siaradwch â chynghorydd

Pe bai'n well gennych drafod eich opsiynau, gallech gysylltu â ni i siarad â chynghorydd.