Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Ysgolion a cholegau
  4. TAR – Cyfleoedd partneriaeth i ysgolion

TAR – Cyfleoedd partneriaeth i ysgolion

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (TAR) ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol ac ysgolion ledled Cymru. Gall myfyrwyr astudio mewn cyfnodau cynradd neu uwchradd ac mae astudio ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae ein TAR yn cynnig llwybr amgen at addysgu sy'n cefnogi myfyrwyr i ffitio'u hastudiaethau o amgylch eu bywyd a'u hymrwymiadau personol. Gydag ardystiaeth yr ysgol, gall myfyrwyr sydd eisoes yn gweithio fel cynorthwyydd dysgu neu mewn rôl heblaw am ddysgu wneud cais am y llwybr cyflogedig a byddant yn derbyn cyflog gan eu hysgol. Nid oes unrhyw gost astudio i'r myfyriwr na'r ysgol gan fod Llywodraeth Cymru yn talu grant hyfforddi. Fel arall, gall llwybr rhan-amser eu helpu i ennill profiad addysgu ymarferol rhan-amser mewn ysgol, ochr yn ochr ag astudio, gan dynnu ar gyllid benthyciad myfyrwyr a chymorth cynnal, yn amodol ar gymhwysedd.

Mae ein partneriaeth agos ag ysgolion i gyflawni'r rhaglen TAR newydd yn ganolog agos, ac mae gwahanol ffyrdd y gallant gymryd rhan, gan gynnwys dod yn ysgol gyflogi. Yn ogystal ag enw da a phrofiad o gefnogi dysgu sy'n newid bywydau, mae gan y Brifysgol Agored draddodiad o bartneriaethau llwyddiannus gyda chyflogwyr. Mae manteision sylweddol i hyn gan gynnwys

  • cyfleoedd i ysgolion dyfu eu hathrawon eu hunain
  • datblygu ac arallgyfeirio eu cymuned addysgu
  • cymhellion ariannol, a hyfforddiant a datblygiad pwrpasol ar gyfer staff mentora yn yr ysgol.

Os hoffech ddarganfod mwy am ddod yn ysgol bartner, cliciwch ar y dolenni isod i gael mynediad at wybodaeth bellach neu anfonwch e-bost at Tar-Cymru@open.ac.uk.